Archeion

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce archiwalnej – wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zawiera artykuły z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.

ISSN 0066-6041
e-ISSN 2658-1264
Punkty MNISW: 70
Właściciel czasopisma:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Pierwotną wersją czasopisma
jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Archeion, 2018, 119

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk
Opublikowano online: grudzień 2018

Artykuły

Ilość

Od Redakcji

Archeion, 2018, 119, s. 7-8
Data publikacji online: grudzień 2018

Dr Andrzej Biernat — historyk i archiwista, działacz społeczny

Archeion, 2018, 119, s. 11-25
Data publikacji online: grudzień 2018

Problemy archiwistyki

Współpraca Archiwum Państwowego we Wrocławiu z archiwami z Czech i Niemiec oraz innych państw Europy w okresie 1980–2016

Archeion, 2018, 119, s. 27-57
Data publikacji online: grudzień 2018

Główne kierunki działalności Archiwum Państwowego w Szczecinie w latach 2007–2017

Archeion, 2018, 119, s. 58-77
Data publikacji online: grudzień 2018

Doświadczenia Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w realizacji programu retrokonwersji pomocy archiwalnych

Archeion, 2018, 119, s. 78-96
Data publikacji online: grudzień 2018

Uwagi o retrokonwersji Archiwum Państwowego w Olsztynie

Archeion, 2018, 119, s. 97-101
Data publikacji online: grudzień 2018

Od papierowego inwentarza do archiwalnego systemu informatycznego, czyli o procesie retrokonwersji w Archiwum Państwowym w Łodzi słów kilka

Archeion, 2018, 119, s. 102-108
Data publikacji online: grudzień 2018

Realizacja programu retrokonwersji pomocy archiwalnych w Archiwum Państwowym w Warszawie w roku 2017

Archeion, 2018, 119, s. 109-120
Data publikacji online: grudzień 2018

O retrokonwersji w Archiwum Państwowym we Wrocławiu słów kilka — okiem „szeregowego przepisywacza”

Archeion, 2018, 119, s. 121-139
Data publikacji online: 20 grudnia 2018

Z doświadczeń retrokonwersji Archiwum Państwowego w Szczecinie

Archeion, 2018, 119, s. 140-147
Data publikacji online: grudzień 2018

Wdrażanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej w kontekście informatyzacji i zarządzania zmianą

Archeion, 2018, 119, s. 148-175
Data publikacji online: grudzień 2018

Archiwa i kolekcje prywatne — dziedzictwo archiwalne, dziedzictwo kultury

Zbiory nośników pamięci w instytucjach prywatnych i społecznych — uwagi na temat form współpracy i metod działania

Archeion, 2018, 119, s. 177-186
Data publikacji online: grudzień 2018

Archiwa osobiste w Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie

Archeion, 2018, 119, s. 187-200
Data publikacji online: grudzień 2018

Archiwa i kolekcje prywatne w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej

Archeion, 2018, 119, s. 201-216
Data publikacji online: grudzień 2018

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie — historia, zasób, jego opracowanie i udostępnianie

Archeion, 2018, 119, s. 217-232
Data publikacji online: grudzień 2018

Opracowanie archiwów prywatnych w Sekcji Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Archeion, 2018, 119, s. 233-244
Data publikacji online: grudzień 2018

Kolekcje osobiste w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce oraz Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Stan zachowania,metody opracowania

Archeion, 2018, 119, s. 245-261
Data publikacji online: grudzień 2018

Zbiory Tomasza Niewodniczańskiego. Kolekcja rękopisów

Archeion, 2018, 119, s. 262-286
Data publikacji online: grudzień 2018

Archiwa społeczne w Polsce — ogólna sytuacja i perspektywy

Archeion, 2018, 119, s. 287-296
Data publikacji online: grudzień 2018

Teoria i metodyka archiwalna

Records in Context. Omówienie nowego standardu opisu archiwalnego

Archeion, 2018, 119, s. 297-316
Data publikacji online: grudzień 2018

Działalność naukowa archiwów państwowych w koncepcjach Naczelnych Dyrektorów Archiwów Państwowych w XXI w. (Artykuł dyskusyjny)

Archeion, 2018, 119, s. 317-329
Data publikacji online: grudzień 2018

Archiwoznawstwo

Z warsztatu historyka i archiwisty

Materiały kartograficzne w registraturze pruskiej kancelarii akt spraw w XVIII w.

Archeion, 2018, 119, s. 377-393
Data publikacji online: grudzień 2018

Entwicklung des Archivwesen in den Breslauer Pfarrgemeinden in der nationalsozialistischen Zeit 1932–1939

Archeion, 2018, 119, s. 394-410
Data publikacji online: grudzień 2018

Materiały do dziejów warszawskiego szkolnictwa XIX i XX w. w zasobie Archiwum PaństwowegowWarszawie

Archeion, 2018, 119, s. 411-425
Data publikacji online: grudzień 2018

Słownik pracowników służby zdrowia papierni w Jeziornej oraz zmarłych w tamtejszym szpitalu

Archeion, 2018, 119, s. 426-442
Data publikacji online: grudzień 2018

Omówienia i recenzje

Zdzisław Chmielewski, Z archiwistyką po Europie w XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ss. 303 

Archeion, 2018, 119, s. 443-449
Data publikacji online: grudzień 2018

Jacques Derrida, Gorączka archiwum. Impresja Freudowska, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2016, ss. 148

Archeion, 2018, 119, s. 449-455
Data publikacji online: grudzień 2018

A. Chabiera , A. Dąbrowski, A. Fortuna-Marek, A. Kozioł, M. Lubaś, P. Nowak, B. Skaldowski, K. Stepnik, Dziedzictwo kulturowe w badaniach, T. 1, Polacy wobec dziedzictwa. Raport z badań społecznych, Narodowy Instytut Dziedzictwa i Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa–Kraków 2017, ss. 144

Archeion, 2018, 119, s. 456-461
Data publikacji online: grudzień 2018

Janusz Tandecki, Archiwa w Polsce w latach 1944–1989. Zarys dziejów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, ss. 261 + 11 nlb.

Archeion, 2018, 119, s. 462-469
Data publikacji online: grudzień 2018

Kaja Drąg, Przewodnik po zbiorach „Zespół 1911–1939” oraz „Zespół wspomnień i historii lokalnych” z zasobu Archiwum Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Warszawa 2016, ss. 136

Archeion, 2018, 119,
Data publikacji online: grudzień 2018

Editiones sine fine, t. 1, red. K. Kopiński, W. Mrozowicz i J. Tandecki, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2017, ss. 260

Archeion, 2018, 119, s. 479-484
Data publikacji online: grudzień 2018

„Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 23, Archiwum Główne Akt Dawnych, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2016, ss. 417

Archeion, 2018, 119, s. 484-491
Data publikacji online: grudzień 2018

 A. Maćkowiak, A. Myszkier, B. Safader, (red. nauk.) G. Trzaskowska, Polskie komputery rodziły się w ELWRO we Wrocławiu. Rola Wrocławskich Zakładów Elektronicznych ELWRO w rozwoju informatyki w Polsce, Wrocław 2017, ss. 105.

Archeion, 2018, 119, s. 491-496
Data publikacji online: grudzień 2018

Przegląd czasopism

„Archivní Časopis” 2013, t. 63, nr 1–4 

Archeion, 2018, 119, s. 497-502
Data publikacji online: grudzień 2018

„La Gazette des Archives” 2016, nr 1 (241)–4 (244)

Archeion, 2018, 119, s. 502-518
Data publikacji online: grudzień 2018

„Nordisk Arkivnyt” 2015, nr 4; 2016, nr 1–4; 2017, nr 1, 3-4 

Archeion, 2018, 119, s. 518-520
Data publikacji online: grudzień 2018

„Otiecziestwiennyje Archiwy” 2015, nr 1–6

Archeion, 2018, 119, s. 520-547
Data publikacji online: grudzień 2018

„Sborník Archivních Prací” 2013, nr 1–2

Archeion, 2018, 119, s. 547-549
Data publikacji online: grudzień 2018

„Slovenská Archivistika” 2013, nr 1–2

Archeion, 2018, 119, s. 549-554
Data publikacji online: grudzień 2018

„Studie o Rukopisech” 2017, t. 47

Archeion, 2018, 119, s. 554-557
Data publikacji online: grudzień 2018

Kronika

Wielka reforma emerytalna z 1998 r. i jej wpływ na przechowywanie i udostępnianie akt pracowniczych

Archeion, 2018, 119, s. 559-568
Data publikacji online: grudzień 2018

Międzynarodowa konferencja Eurasica w Warszawie

Archeion, 2018, 119, s. 569-571
Data publikacji online: grudzień 2018

Sprawozdanie z wyjazdu na konferencję „The First World War and its Effects on Prisoners of War and Civilians”, Moskwa, Rosja 10–11 kwietnia 2018 r.

Archeion, 2018, 119, s. 571-577
Data publikacji online: grudzień 2018

Konferencja „Archiver le Temps Présent”, Louvain-la-Neuve, 26–27 kwietnia 2018 r.

Archeion, 2018, 119, s. 578-587
Data publikacji online: grudzień 2018

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Archiwa w państwach totalitarnych w Europie Środkowej i Wschodniej” w Lublinie i Sandomierzu, 5–7 września 2018 roku

Archeion, 2018, 119, s. 587-600
Data publikacji online: grudzień 2018

Międzynarodowa konferencja naukowa „Pomoc Żydom w czasie drugiej wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych polskich i zagranicznych”

Archeion, 2018, 119, s. 601-602
Data publikacji online: grudzień 2018

Konferencja „Źródła — Źródłoznawstwo — Nauki Pomocnicze Historii” część I, Warszawa, 9 marca 2018 r. 

Archeion, 2018, 119, s. 603-607
Data publikacji online: grudzień 2018