Kaja Drąg, Przewodnik po zbiorach „Zespół 1911–1939” oraz „Zespół wspomnień i historii lokalnych” z zasobu Archiwum Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Warszawa 2016, ss. 136

Wiesława Rutkowska,

Iwona Pogorzelska

Abstrakt

Kaja Drąg, Collection Guide to „the Fond 1911–1939” and „the Fond The Memoires and Local Stories” from the holdings of the Archives of the Museum of Scouting in Warsaw, Warszawa 2016, pp. 136.

This publication is an archival guide titled: „Przewodnik po zbiorach. Zespół 1911–1939 oraz Zespół wspomnień i historii lokalnych z zasobu Muzeum Harcerstwa w Warszawie.” [Collection guide. The 1911-1939 Fonds and the Memoires and local history fonds of the Museum of Scouting in Warsaw]. The article refers to two archival fonds stored in the Museum of Scouting in Warsaw, and may prove interesting and useful to researchers interested in the topic. The guide contains synthesised information on unique archival materials such as: correspondence, including a collection of letters by Olga and Andrzej Małkowski from 1916–1933, memoires and materials on the involvement of Polish scouts in numerous events organised by this community, as well as collections of texts written by scouts from all across pre-1939 Poland. The compilation appears to be a thorough publication on the history of the organisation and the contents of the documents stored by the Museum, useful for both experts and those less well-read on the subject. 

Słowa kluczowe: harcerstwo, skauting, Związek Harcerstwa Polskiego, Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, przewodnik, indeks strukturalno-tematyczny, indeks geograficzny, Zespół 1911–1939, Zespół wspomnień i historii lokalnych, Andrzej Małkowski, Kaja Drąg, Julia Tazbir, Katarzyna K. Traczyk, Rafał Toczek
References

Bandurka M., Akta miasta Łodzi [1471] 1794–1914 [1918]. Przewodnik po zespole, Łódź 1990.

Błażejewski W., Z dziejów harcerstwa polskiego (1910–1939), Warszawa 1985.

Drąg K., Przewodnik po zbiorach Zespół 1911–1939 oraz Zespół wspomnień i historii lokalnych z zasobu Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Warszawa 2016.

Godlewska J., Rząd Gubernialny Lubelski 1867–1918. Przewodnik po zespole, Lublin 1978.

Hausner W., Wierzbicki M., Sto lat harcerstwa, Warszawa 2015.

Kroll B., Sporządzanie podstawowych systematycznych archiwalnych pomocy informacyjnych do najnowszych materiałów archiwalnych. Rozwiązania i propozycje, „Archeion” 1984, t. 78.

Laszuk A., Zasób polskich archiwów państwowych w publikowanych przewodnikach [w:] W kręgu Historii i Archiwistyki. Księga jubileuszowa ofiarowana Czesławowi Margasowi w dziewięć- dziesiątą rocznicę urodzin, Jelenia Góra 2015.

Maciejewska W., Polski słownik archiwalny, Warszawa 1974.

Majka J ., Kartki z historii i tradycji Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa 1971.

Nawrocki S., Sierpowski S., Metodyka pracy archiwalnej, Poznań 1995.

Ohryzko-Włodarska C., Pomoce informacyjne w archiwach. Stan obecny i perspektywy na przyszłość, „Archeion” 1979, t. 68.

Pańkow S., Przewodniki archiwalne, „Archeion” 1966, t. 45.

Ryszewski B., Przegląd oraz tematyka pomocy archiwalnych polskich i obcych opublikowanych w ostatnim ćwierćwieczu, „Archeion” 1990, t. 88.

Ryszewski B., Uwagi o dawnych i nowych przewodnikach, „Archeion” 1984, t. 78, s. 31–44.

Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego, Warszawa 2006.

Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów  Państwowych w latach 1952–2000, wybór i oprac. M. Tarakanowska i E. Rosowska, Warszawa 2001.

http://muzeumharcerstwa.pl/ [dostęp: 30 stycznia 2016].

https://szukajwarchiwach.pl/ [dostęp: 3 listopada 2018].

http://www.jws.com.pl/mona/ [dostęp: 30 stycznia 2016].

http://dzieje.pl/aktualnosci/krakow-jubileuszowa-wystawa-w-100-lecie-harcerstwa      [dostęp: 30 stycznia 2016].

Pierwotną wersją czasopisma
jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.