Wpływ zastosowania rastrowej mapy CORINE Land Cover na średnią wartość parametru CN modelu SCS

Włodzimierz Banach

Abstrakt

Do obliczania opadu efektywnego w zlewni bardzo często jest wykorzystywany model SCS. W tym modelu
wielkość strat opadu uwzględniono za pomocą parametru CN, który jest określany na podstawie przepuszczalności
gleb występujących w zlewni, sposobu użytkowania terenu, rodzaju upraw oraz uwilgotnienia
gleb w zlewni w okresie poprzedzającym analizowany opad. Mankamentem tego modelu jest duża
pracochłonność określenia pokrycia powierzchni terenu, wykonywana na podstawie map topograficznych
lub ortofotomap. W artykule przedstawiono próbę wykorzystania do określenia pokrycia terenu rastrowej
mapy CORINE Land Cover 2006 o rozdzielczości 100 m. Analizie poddano zmianę średniej w zlewni
wartości parametru CN i maksymalnej potencjalnej retencji zlewni S obliczonej dla mapy topograficznej
i rastrowej mapy CLC2006.

Słowa kluczowe: model SCS, parametr CN, rastrowa mapa CORINE Land Cover 2006