Water use analysis in Silesia voivodship using an input-output model

Izabela Godyń

Abstrakt

In the paper an input-output modeling is proposed for working out an assessment of water use of the economy. It is presented the conception of the assessment of water requirements of the economy on the basis of an analysis of the indirect water use. For the purpose of water use analysis for Silesian voivodship the regional input-output model is carried out by using location quotient technique.

APPLICATION OF A GEOMORPHOLOGICAL MODEL TO DETERMINATION OF DESIGN FLOODS IN UNGAUGED CATCHMENTS
W artykule przedstawiono porównanie wyników symulacji obliczeniowych metody wyznaczania wezbrań hipotetycznych w zlewniach niekontrolowanych opracowanej w Zakładzie Hydrologii Politechniki Krakowskiej z wynikami uzyskanymi dla danych rzeczywistych w przekrojach wodowskazowych z zastosowaniem metody opracowanej w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej. Analizy dokonano dla trzech zlewni kontrolowanych: Prądnika, Żabniczanki oraz Żylicy. 
Słowa kluczowe: water resources management, input-output analysis, water demand, Silesian voivodship , fala hipotetyczna, SCS, hydrogram jednostkowy, program komputerowy Geom_WH
References

[1] B a n a s i k K., Model sedymentogramu wezbrania opadowego w małej zlewni rolniczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1994.

[2] F i n d e i n s e n W., Metody obliczeniowe optymalizacji, PWN, Warszawa 1970.

[3] G ą d e k W., Fale hipotetyczne o zadanym prawdopodobieństwie przepływu w kulminacji, Hydrologia w Inżynierii i Gospodarce Wodnej, t. 1, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Środowiska, monografia nr 68, Warszawa 2010.

[4] Hydroprojekt, Przykłady obliczeń hydrologicznych do opracowań wodno-melioracyjnych, Praca studialna nr 126, Warszawa 1971.

[5] I g n a r S., Metoda SCS i jej zastosowanie do wyznaczania opadu efektywnego, Przegląd Geofizyczny, XXXIII, z. 4., 1988.

[6] R o d r i g u e z - I t u r b e I., Va l d e s J.B., The geomorphologic structure of hydrologic response, Water Resor. Res., vol. 15, 1979.

[7] B a n a c h W., Determination of synthetic flood hydrograph in ungauged catchments, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Zeszyt 12, Kraków 2011 – praca w druku.