The tendencies of changes in the accumulation of municipal solid waste as an example of a small town

Agnieszka Jamróz,

Agnieszka Generowicz

Abstrakt

The article presents the results of the researches of waste accumulation made in the city and municipality of Skawina in May–November 2010 term. Skawina is forty thousand village, situated in Małopolska Province about 15 km southwest of Krakow. The researches were conducted non-investment. They were made within the confines of working on engineering thesis pursuant to agreement between City Council of Skawina municipality and Faculty of Environmental Engineering Cracow University of Technology. These researches were the continuation of researches having been conducted from 2006. It was a chance to show the tendency of waste accumulation changes taking a small city into consideration. The results obtained fit into the limits of literature data and can be used as an input in the estimation of indicators for similar settlements. Municipality Skawina also used the results to the calculation of charges for using of the waste management system and the design features and the form of that system.

THE TENDENCIES OF CHANGES IN THE ACCUMULATION OF MUNICIPAL SOLID WASTE AS AN EXAMPLE OF A SMALL TOWN
W artykule przestawiono wyniki badań nagromadzenia odpadów komunalnych prowadzonych na terenie miasta i gminy Skawina w okresie maj–listopad 2010 roku. Skawina to 40-tysięczna gmina, położona w województwie małopolskim, około 15 km na południowy zachód od Krakowa. Badania prowadzone były bezinwestycyjnie w ramach wykonywania pracy inżynierskiej na podstawie umowy o współpracy pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Skawina a Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Badania stanowiły kontynuację badań prowadzonych od roku 2006. Pozwoliło to na ukazanie tendencji zmian nagromadzenia odpadów na przykładzie małego miasta. Otrzymane wyniki badań mieszczą się w granicach danych literaturowych i mogą być wykorzystane jako dane przy szacowaniu wskaźników dla podobnych jednostek osadniczych. Gmina Skawina wykorzystała również wyniki do naliczania opłat za korzystanie z systemu gospodarki odpadami oraz do projektowania funkcji i kształtu tego systemu. 
Słowa kluczowe: management of municipal waste, indicators of waste accumulation, researches of the accumulation of waste , gospodarka odpadami, wskaźniki nagromadzenia odpadów, badania nagromadzenia odpadów
References

[1] S k a l m o w s k i K., Wo l s k a K., Właściwości technologiczne odpadów komunalnych Warszawy, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z. 5, 2006.

[2] Plan gospodarki odpadami dla Skawiny na lata 2009-2012, Skawina 2009.

[3] Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2010 r., Główny Urząd Statystyczny (www.stat.gov.pl).

[4] Sprawozdanie z badań wskaźników nagromadzenia odpadów komunalnych na terenie gminy Skawina, 2006.

[5] Ż y g a d ł o M., Gospodarka odpadami komunalnymi, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1998.

[6] S z p a d t R., S e b a s t i a n M., Standaryzacja jakości paliw z odpadów, Ochrona Środowiska, z. 1, 2003, 31-38.

[7] Wa n d r a s z A.J., Ocena właściwości emisyjnych paliw z odpadów, Ochrona Środowiska 2003, z. 1, 39-42.

[8] Bn-87/9103-04 Unieszkodliwianie odpadów miejskich. Metody oznaczania wskaźnika nagromadzenia.

[9] S k a l m o w s k i K., Wo l s k a K., P i e n i a k U., R o s z c z y ń s k a U., Badania właściwości technologicznych odpadów komunalnych – ćwiczenia laboratoryjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.

[10] R o s i k - D u l e w s k a Cz., Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

[11] S z p a d t R., Nowa metodyka badania składu odpadów komunalnych, Zeszyty Komunalne, z. 4 (51), 2007.

[12] K u l c z y c k a J., K o w a l s k i Z., C h o l e w a M., Municipal weste management in Polish national and local plans, Czasopismo Techniczne, z. 2-Ch/2008, 13-24.

[13] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  4 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2010, Nr 185, poz. 1243).

[14] J a m r ó z A., Badanie wskaźników nagromadzenia odpadów w 40-tysięcznej jednostce osadniczej, praca inżynierska, niepublikowana, Politechnika Krakowska, Kraków 2011.

[15] K r a w c z y k M., Badanie wskaźnika nagromadzenia odpadów dla gminy Skawina, praca magisterska, niepublikowana, Politechnika Krakowska, Kraków 2007.

[16] D ’ O b y r n K., S z a l i n s k a E., Odpady komunalne, zbiórka, recycling, unieszkodliwianie, Kraków 2005. 

[17] G e n r o w i c z A., S a c h a r c z u k J., Plan gospodarki odpadami dla Skawiny na lata 2009-2012, Skawina 2009. Publikacja