(I) Public spaces for the 21st century youth ‒ needs and expectations

Marzena Siestrzewitowska

Abstrakt

The paper is an attempt to present the views of today’s youth (represented by the students of Architecture) on public spaces. Young people’s needs are ignored or wrongly interpreted by urban planners. Young people want to be appreciated and noticed, that is why the space which is not entirely defined and which gives opportunity for self-creation is of most interest to them. The integration with people of various ages, from different social groups, has an educational influence on youths. Young people should have opportunity to present themselves and demonstrate their artistic skills because they need acceptance, unlike any other social group. The youth value multi-functional spaces which create opportunities to take part in different activities at the same time. Moreover, they often take the space which is not designed for them because of their need to be independent and original. The participation of the youth in the project makes them responsible for the space they created, in such a way that they take good care of it and do not allow others to devastate it.

(I) PRZESTRZENIE PUBLICZNE DLA MŁODZIEŻY XXI WIEKU ‒ POTRZEBY I OCZEKIWANIA Wyniki sondażu przeprowadzonego wśród studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej 
Artykuł jest próbą przedstawienia poglądów dzisiejszej młodzieży (reprezentowanej przez studentów Architektury) na temat przestrzeni publicznych. Potrzeby młodych ludzi są ignorowane lub źle odczytywane przez urbanistów. Młodzi chcą czuć się docenieni, zauważeni, dlatego przestrzeń nie do końca zdefiniowana, dająca możliwość własnego jej kreowania jest dla nich najbardziej interesująca. Młodzieży służy wychowawczo integracja z ludźmi w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Powinna mieć ona możliwość zaprezentowania się, wykazania swoich zdolności artystycznych, bo jak żadna inna grupa społeczna potrzebuje akceptacji. Bardzo cenione przez nią są przestrzenie wielofunkcyjne, które stwarzają możliwości brania udziału w wielu aktywnościach jednocześnie. Młodzież często zagarnia przestrzeń, która wcale nie jest dla niej zaaranżowana. Wiąże się to z jej niezależnością i potrzebą do bycia oryginalnym. Partycypacja młodzieży w procesie projektowym sprawia, że czuje się ona za urządzoną przez siebie przestrzeń odpowiedzialna, dba o nią i nie pozwala dewastować jej innym. 
Słowa kluczowe: youth, public space, Architecture Faculty students, młodzież, przestrzeń publiczna, studenci Architektury
References

Alexander Ch., Język wzorców: miasta, budynki, konstrukcja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008 (twice).

Bell P.A., Psychologia środowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004 (once).

Bogdanowicz P., Człowiek i przestrzeń, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998 (twice: pp.21 and 5-28).

Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005 (twice).

Cullen G., Obraz Miasta (once: pp. 21 and 23, 27, 81, 91, 97, 98, 151).

Gehl J., Życie między budynkami, Wydawnictwo RAM, Kraków 2009 (nine times).

Lorens P., Martyniuk-Peczek J., Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk 2010 (once).

Moskow K., Linn R., Small scale: creative solutions for better city living, Princeton Architectural Press, New York, 2010 (once).

Neufert P., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa 2007 (once).

Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 2008 (five times, including pp. 49).

Wysocki M., Dostępna przestrzeń publiczna, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2009 (one time).

Jak przetworzyć Miejsce. Poradnik kreowania udanych przestrzeni publicznych, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2009 (six times).

Karta Przestrzeni Publicznej, Poznań 4‒5.09 2009, III Kongres Urbanistyki Polskiej (two times).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (once)

A&B, Architektura & Biznes, nr 05/2011 (eight times, pp. 15,.42, 64, 38-65).

A&B, Architektura & Biznes, nr 07/08 /2011 (three times).

Architektura murator (once).