Forgotten, neglected, disappearing… historic urban gardens. 35 Staniewska A.: Historic gardens and quality of life. An outline with reference to heritage gardens

Katarzyna Rozmarynowska

Abstrakt

The article presents the reasons for the degradation of historic green places in cities. Two examples from Gdansk demonstrate how the historic green spaces are driven out of the public sphere. An attempt was made to determine the ways to counteract the adverse consequences.

Słowa kluczowe: historic urban green, causes of degradation
References

Aszyk M., Dworek przy ul. Myśliwskiej na Morenie, „Dziennik Bałtycki”, 24.08.2005.

Izdebski H., Ideologia i zagospodarowanie przestrzenne, Warszawa 2013.

Izdebski H., Granice ingerencji w wolności obywatelskie. Własność zobowiązuje, „Dziennik Gazeta Prawna”, 25-27.10.2013, nr 208 (3598).

Markowski T., Przestrzeń publiczna wobec braku procesu metropolizacji (http://www.urbanista.pl/arch/1307.php).

Trela-Godzwon D., Migowski dwór, 30 dni, 4(66), 2006, 51-53.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzeszcz rejon ulicy Jaśkowa Dolina w mieście Gdańsku 0828”, Biuro Rozwoju Gdańska, proj. Monika Thurau, Gdańsk 2008.

Projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”, Biuro Rozwoju Gdańska, gen. proj. Marek Piskorski, Gdańsk 2007.

Rozmarynowska K., Uwagi do projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”, Gdańsk 2007 (maszynopis w Biurze Rozwoju Gdańska).

Rozmarynowska K., Park miejski w Jaśkowej Dolinie, [in:] Wędrówki po Wrzeszczu, (ed.) K. Szczepańska, J. Szczepański, Gdańsk 2011, 84-109.

Rozmarynowska K., Uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzeszcz rejon ulicy Jaśkowa Dolina w mieście Gdańsku 0828”, Gdańsk 2008 (manuscript in Biuro Rozwoju Gdańska).