The state of preservation of historic parks and gardens and the reasons for their degradation

Dorota Sikora

Abstrakt

The article provides an overview of historic parks and gardens in Poland, including a percentage breakdown of particular categories of site, as determined from data held by the National Heritage Board of Poland. The most common reasons for the degradation of these heritage properties are identified as arising from the existing legal situation, a lack of social awareness regarding their value, lack of good models of conservation work in historic parks in Poland, underfunding of this group of sites, and problems associated with the protection of landscape contexts.

Słowa kluczowe: historic parks, historic gardens, reasons for degradation of heritage sites, conservation doctrine, protection and conservation of historic parks
References

Böhm A., Dobosz P., Jaskanis P., Purchla J., Szmygin B., Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, (ed.) J. Purchla, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2009.

Florence Charter, IFLA – ICOMOS, Florence 1981.

Gerquin A., Gołda H., Problemy konserwacji, rekonstrukcji adaptacji zabytkowych parków, Wydawnictwo PKZ, Warszawa 1974.

Jagiełło M., Brzezowski W., Ogrody na Śląsku, Part I, Wrocław 2013. Veince Charter (International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites), Venice 1964.

Majdecki L., Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Mitkowska A. et al., Model postępowania konserwatorskiego dla zdewastowanych założeń ogrodowych przejmowanych przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa 1994.

Mitkowska A., Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, [in:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, PKN ICOMOS, Lublin 2012, 121-134.

Nekanda-Trepka E., Wartość kulturowa środowiska przyrodniczego Warszawy – w praktyce, [in:] Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006, 18-20.

Parki i ogrody zabytkowe w Polsce, Studia i Materiały, Suplement I, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa 1994.

Rozmarynowska K., Ogrody odchodzące...? Z dziejów gdańskiej zieleni publicznej 1708–1945, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2011.