Preserved monastic garden values based on selected areas and examples, Lublin province

Krystyna Pudelska,

Anna Mirosław

Abstrakt

The paper presents selected monastic gardens in Lublin Province, where the original layout has been preserved to a considerable degree, and the traditional manner of cultivation has been sustained. It also shows the process behind negative changes within composition and planting schemes.

Słowa kluczowe: monastic gardens, Lublin Province
References

Domański J., Biała Podlaska: historia i tożsamość, Biała Podlaska 2010.

Gawaryszewska B.J., Skibińska M., Założenia do koncepcji rewaloryzacji i rewitalizacji ogrodów przy opactwie OO. Benedyktynów w Tyńcu, Architektura krajobrazu, z. 3/2011.

Jadczak S., Biała Podlaska, dzieje miasta i jego zabytki, Lublin 1993.

Majdecki L., Historia ogrodów, vol. 1, Warszawa 2009.

Mitkowska A., Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, [in:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, Lublin 2012.

Mitkowska A., Łakomy K., O użytkowaniu ogrodu (wprowadzenie w problematykę), [in:] Ogrody użytkowe i ich miejsce w sztuce ogrodowej, (ed.) A. Mitkowska, K. Hodor, K. Łakomy, Kraków 2012.

Murzyn M.A., „Heritage industry”: dziedzictwo jako produkt, [in:] Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku, szanse i wyzwania, Kraków 2007.

Niemirski W., Kształtowanie terenów zieleni, Warszawa 1973.

Ogród klasztorny OO. Kapucynów w Lubartowie, authors: M. Kseniak, A. Marczak, SITO, Warszawa 1977, Archiwum WUOZ w Lublinie, sygn. 1716.

Pudelska K., Mirosław A., Zabytkowe ogrody klasztorne we współczesnym Lublinie, Teka Kom. Arch., Urb. i Stud. Krajobraz. PAN, Oddz. Lublin 2011.

Ruciński P., Motywy i kryteria uznawania tworów przyrody za pomniki, Las Polski, z. 23, 1998.

Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998.

Wadowski J.A., Kościoły lubelskie, nakł. Akademii Umiejętności, Kraków 1907.

Zachariasz A., Zabytkowe ogrody – problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle zaleceń Karty Florenckiej, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, z. 10/2008.

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia Nr 1/2013 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 stycznia 2013 roku: wykaz zabytków wpisanych do rejestru „A” zabytków nieruchomych województwa lubelskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

http://www.antoni-kapucyni.pl/historia-kosciola-i-klasztoru/ (access: 31.11.2013).

http://www.powiatostrzeszowski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&artykul=15&akcja=artykul (access: 31.11.2012).