The landscape value of the labour colony in Zabrze

Ewa Waryś,

Katarzyna Hodor

Abstrakt

The historic workers’ colonies in cities located in the Upper Silesian Industrial District are an examplen of very valuable cultural heritage of thr Industrial Age. Based on the genius loci idea they create a sense of identity, and also a place for daily life. However, the undeniable landscape values of the historic groups of buildings are difficult to perceive due to the poor condition of architectural objects and urban structures.

Słowa kluczowe: workers colonies, genius loci, garden city, tradition of a place
References

Frużyński A., Powstanie i rozwój zabrzańskich osiedli patronackich od XVIII wieku do 1939 roku, [in:] Historyczne osiedla robotnicze, (ed.) G. Brożek, Śląskie Centrum Dziedzictwa kulturowego w Katowicach, Katowice 2005.

Hodor K., Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu Krzeszowickiego, Monografia 397, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011.

Kononowicz W., Wybrane zagadnienia urbanistyczne wielkich miast i osiedli mieszkaniowych w zachodniej Europie od połowy XIX wieku do drugiej wojny światowej, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, vol. LIII, 2008.

Łakomy K., Pracownicze ogrody górnośląskich osiedli przemysłowych z przełomu XIX i XX wieku w świetle wybranych publikacji z epoki, „Czasopismo Techniczne”, z. 8-A/2012, Kraków 2012.

Małusecki B., Wieś z widokami na miasto, czyli o Rokitnicy, [in:] Miasto z widokiem na wieś, (ed.) B. Wierzbicka, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1998.

Mitkowska A., Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, [in:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, Warszawa–Lublin 2012.

Nalepa-Orłowska I., Typy robotniczego osadnictwa górniczo-hutniczego na Górnym Śląsku, [in:] Górny Śląsk, prace i materiały geograficzne, (ed.) A. Wrzosek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1955.

Nowak-Lenartowska A., Osiedla przyzakładowe jako problem urbanistyczny regionu na przykładzie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, PWN, Warszawa 1973.

Sokołowska-Mostowiak J., „Idea miasta-ogrodu” na przykładach osiedli miast górnośląskich, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.

Sulimowska-Ociepka A., Osiedla patronackie Górnego Śląska. Studium miejsca oraz znaczenie kultury przemysłowej w przestrzeni zurbanizowanej, Doctoral thesis, Politechnika Śląska, supervisor: Prof. PhD Eng. Arch. N. Juzwa, Silesian University of Technology, Gliwice 2004.

Wagner T., Zabrze, nieznane oblicza śląskiej architektury, vol. 1, Towarzystwo Miłośników Zabrza, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Katowice–Zabrze 2003.

Waryś E., Koncepcja rewitalizacji zabytkowej kolonii robotniczej „Stara Rokitnica” w Zabrzu i terenów przyległych, MSc thesis, MA supervisor: Prof. PhD Eng. Arch. A. Mitkowska, co‑supervisor: PhD Eng. Arch. K. Hodor, Kraków 2013 (manuscript).