Analysis of changes in A nineteenth-century landscape park on the example of the Oborskich palace complex in Mielec

Dominika Kolisz

Abstrakt

This paper summarizes the systematized information about the Oborskich palace complex park. It contains analysis of the stylistic and compositional transformations, with an indication of the inconsistency in those transformations and the reasons for this. The article indicates the landscape values which are not properly used and delineates activities which aim to emphasize those values. It also specifies the importance this premise has on the local scale.

ANALIZA PRZEMIAN XIX-WIECZNEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU PAŁACOWEGO OBORSKICH W MIELCU

W artykule przedstawiono usystematyzowane informacje, dotyczące parku należącego do zespołu pałacowego Oborskich. Przeprowadzono również analizę przemian stylowych i kompozycyjnych ze wskazaniem niekonsekwencji działań i ich przyczyn w obrębie tychże przemian. Wskazano walory widokowe założenia, które nie są w pełni wykorzystane. Podjęto zatem próbę wytyczenia działań, które mają na celu podkreślenie tych walorów. Ponadto określono rangę, jaką założenie pełni w skali lokalnej. 

Słowa kluczowe: Oborskich palace complex, landscape park
References

Bogdanowski J., Polskie ogrody ozdobne, Arkady, Warszawa 2000.

Bogdanowski J., Style, kompozycja i rewaloryzacja w polskiej sztuce ogrodowej, Kraków 1996.

Kiryk J., Mielec. Dzieje miasta i regionu, Vol. 1, Mielec 1984.

Majdecki L., Historia ogrodów, Vol. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Mapa katastralna Mielca z 1850 i 1853, Muzeum Regionalne w Mielcu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu potencjalnego zagrożenia powodzią, przyległego do projektowanego wału przeciwpowodziowego oraz części obszaru rozproszonej zabudowy mieszkaniowej Osiedla Kilińskiego i Kościuszki w Mielcu, Wydział Urbanistyki, Gospodarki Gruntami i Geodezji, Mielec 2012.

Mielec. Wytyczne konserwatorskie, Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 1976.

Mielec. Wytyczne konserwatorskie, Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej, Lublin 1990.

Nowosiad-Sobańska K., Koncepcja zagospodarowania parku przy Pałacu Oborskich w Mielcu, Rzeszów 1999.

Skrzypczak J., Pałacyk Oborskich w Mielcu, Muzeum Regionalne w Mielcu, Mielec 2008.

Sobiczewska J ., Zabytkowe podworskie ogrody i parki w powiecie mieleckim, Rocznik Mielecki, T. XII-XIII, 2009-2010.

Witek J., Encyklopedia miasta Mielca, Vol. III, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Korso”, Mielec 2008.

WUOZ, Katalog parków woj. Rzeszowskiego, m. Mielec, edited by S. Peret, Rzeszów 1976, manuscript 1.