Contemporary status and practical functions of monastic gardens in the Old City of Kraków (district no. 1)

Iwona Kluza,

Mateusz Wąsik

Abstrakt

The aim of the essay is to evidence research on the contemporary status and practical functions of monastic gardens in the Old City of Kraków (District no. 1). The authors focused on four major gardens in the area – in the Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary (Carmelites), the Pauline Fathers Monastery (Skałka), the Church of St. Bernardino of Siena (the Bernardines – a branch of the Franciscan Order) and the Conversion of St. Paul Church (Congregation of the Mission). All of these have a rich historical background. The analysis was provided according to such important criteria as urban surroundings, historical and contemporary status of gardens, their connection with the original plan, the upkeep of plants and trees, the possibility of visiting etc. The emphasis was put on historical background, modern tendencies and practical use of the art of gardends.

WSPÓŁCZESNA RANGA I WYKORZYSTANIE WYBRANYCH OGRODÓW KLASZTORNYCH NA TERENIE DZIELNICY I STARE MIASTO W KRAKOWIE
Celem artykułu jest prześledzenie współczesnej rangi i wykorzystania ogrodów klasztornych na terenie Dzielnicy I – Stare Miasto w Krakowie. Autorzy skupili się na czterech największych ogrodach – przy kościele Nawiedzenia NMP (karmelici), Na Skałce (paulini), przy kościele św. Bernarda (bernardyni) i pod wezwaniem Nawrócenia św. Pawła (Zgromadzenie Księży Misjonarzy). Każde z tych założeń posiada bogatą historię, zaś analizę przeprowadzono według tak ważnych kryteriów jak otoczenie urbanistyczne, historyczna i współczesna ranga ogrodów, ich związek z pierwotnym planem, utrzymanie roślin, możliwość zwiedzania itp. Akcent został postawiony na historyczne tło, współczesne tendencje i praktyczną użyteczność sztuki ogrodowej.
Słowa kluczowe: monastic gardens, history of the art of gardens, Carmelites, Paulines, Bernardines, Congregation of the Mission, Cracow
References

Bogdanowski J., Polskie ogrody ozdobne. Historia i problemy rewaloryzacji, Warszawa 2000.

Majdecki L., Historia ogrodów, Vol. 1, Warszawa 2010.

Ciołek G., Ogrody polskie, Warszawa 1978.

Stępniewska B., Ogrody Krakowa, Kraków 1977. S. Respond CM, Dzieje ogrodu Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie.

Wytrwał T., Obserwancja, [in:] Encyklopedia Katolicka XIV.

http://karmel.pl/historia/index.php.

http://www.geoportal.pl.

http://praktycznyprzewodnik.blogspot.com/2009/05/4-festiwal-swieto-ogrodow-2009-w.html.