The significance of greenery in the structure of old Kazimierz district in Kraków

Julia Klimek

Abstrakt

The article presents the form and character of Kraków’s old Kazimierz district, and its contemporary problems. Reference is made to the history of the site and architectural stratifications. Particularly emphasized is the role of greenery in the urban tissue and the importance of gardens associated with sacred objects is stressed.

ZNACZENIE ZIELENI W STRUKTURZE DAWNEJ DZIELNICY KAZIMIERZ
W artykule przedstawiono kształt i charakter dawnej dzielnicy Kazimierz wraz z jej współczesnymi problemami. Odniesiono się do historii tego miejsca oraz nawarstwień architektonicznych. Szczególnie zaakcentowana została rola zieleni w tkance urbanistycznej oraz podkreślone znaczenie ogrodów związanych z obiektami sakralnymi.
Słowa kluczowe: Kazimierz, monastery gardens, greenery in the city , ogrody klasztorne, zieleń w mieście
References

Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2008, 7.

Dąbrowska-Budziło K., Treść krajobrazu kulturowego w jego kształtowaniu i ochronie, Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, nr 46, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2002, 78.

Hodor K., Ogrody klasztorne i ich rola w kształtowaniu tkanki urbanistycznej miasta Krakowa, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, 57.

Hodor K., Zieleń i ogrody w krajobrazach miast, [in:] Historyczne i współczesne ogrody w krajobrazie miast, (ed.) A. Mitkowska, K. Hodor, K. Łakomy, Czasopismo Techniczne, 6-A/2012, 7-15.

Mitkowska A. et al., Model postępowania konserwatorskiego dla zdewastowanych założeń ogrodowych przejmowanych przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, Studia i Materiały. Ogrody, 2(8), 1994.

Fabiański M., Purchla J., Historia architektury Krakowa w zarysie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, 58.

Raport turystyczny w Krakowie w 2007 r. Raport z badań, (ed.) G. Sygnowski, Ipsos Sp. z o.o., Warszawa 2007.

Stępniewska B., Ogrody Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977, 60-63.

Studium waloryzacji przestrzeni publicznych dzielnicy Kazimierz, Vol. III, (ed.) B. Krasnowolski, PKZ ARKONA Sp. z o.o., Kraków 2003.

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, KRAKÓW, (ed.) M. Róziewicz, J. Czaj-Waluś, Krajowy

Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2007, 36-37, 43, 47-48, 75.

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawieniazabytkow-nieruchomych/ (access: 20.10.2013).

http://www.rp.pl/artykul/958760.html?print=tak&p=0 (access: 20.10.2013).