The influence of glazing type, frame profiles shape and size of the winodow of the final value of window thermal transmittance U

Małgorzata Rojewska-Warchał

Abstrakt

The paper presents the analysis of the relation between window thermal transmittance and the window shape, size, frame profile, glazing type and opening area division. The analysis was performed in the Window 6.3 program developed by the Lawrence Berkeley National Laboratory, which has the possibility of a comprehensive analysis of the heat flow through the various types of windows, according to the current assessment procedure developed by the National Fenestration Rating Council (NFRC) and comply with ISO 15099. For the purpose of the analysis a number of computer simulations of various window frames were conducted.

Słowa kluczowe: thermal transmittance, energy efficient windows
References

Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

PN-EN ISO 10077-1:2007, Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – część 1: Metoda uproszczona.

PN-EN ISO 10077-2:2012, Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – część 2: Metoda komputerowa dla ram.

ISO 15099:2003, Thermal performance of windows, doors and shading devices – Detailed calculations.

Nowak H., Analiza i ocena możliwości kształtowania bilansu cieplnego okien, Okno, nr 1 (8) styczeń – marzec 1997, 196-204.