Variant solutions for partition walls in hospital buildings

Agnieszka Leśniak

Abstrakt

The planned hospital partition walls need to meet the requirements for spaces used to provide medical services specified in the relevant regulations and laws. A wide range of materials which meet these requirements are available in the construction market. During the design stage it is worth making a comparison of different solutions for the walls, analysing the cost, time taken to install and quality. This paper presents and attempts to assess three variants of partition walls for operating theatre spaces.

Słowa kluczowe: partitions walls, hospital building, cost estimating
References

Polska Norma PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych”.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

http://www.dupont.com/industries/health-care-and-medical.html

http://www.wallglaze.pl/42osy_cs_wallflex_cs_wallflex_w5.htm