Identification of the risk of disturbances of operation of transport infrastructure in crisis conditions

Dariusz Skorupka,

Artur Duchaczek

Abstrakt

The paper contains a specification of the notions of risk, transport infrastructure and crisis situation. The study also presents selected methods of identification of risks to transport infrastructure facilities, based on the example of a bridge facility.

Słowa kluczowe: crisis situations, risk assessment, transport infrastructure
References

Duchaczek A., Skorupka D., Zastosowanie metod optymalizacji wielokryterialnej przy ocenie ryzyka uszkodzenia obiektów mostowych, Budownictwo i Architektura, nr 12, 2013, 31-38.

Duchaczek A., Skorupka D., Evaluation of probability of bridge damage as a result of terrorist attack, Archives of Civil Engineering, nr 2, 2013, 215-227.

Kogut A., Infrastruktura transportowa (http://mfiles.pl/pl/index.php/Infrastruktura_ transportowa – date of access: 20.03.2013).

Ficoń K., Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2009.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89, poz. 590).

Zamiar Z., Wełyczko L., Zarządzanie kryzysowe, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław 2012.

Grocki R., Zarzadzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Wydawnictwo DIFIN S.A., Warszawa 2012.

Recommendations for Bridge and Tunnel Security, Appendix C: Case Study in Bridge and Tunnel Risk Assessment. Risk Assessment Approach (http://www.fhwa.dot.gov/bridge/security/brpappc.cfm – date of access: 5.11.2013).

Ray J.C., Risk Based Mitigation Prioritization. US Army Engineer Research and Development Center (ERDC). Vicksburg, MS. The multimedia presentation – Microsoft PowerPoint.

Saaty L.T., Vargas L., Models, Methods, Concepts and Applications of the Analytic Hierarchy Process, Boston, Kluwer Academic Publishing, 2001.

Górny P., Elementy analizy decyzyjnej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2004.

Bourdon S. (Team Leader, Air Staff Operational Research, DRDC CORA), Assessing and Conveying Risk in a Capability-Based Framework (The multimedia presentation – Microsoft PowerPoint: 2010-10-04).

Kapliński O., Janusz L., Three phases of multifactor modelling of construction processes, Kasprowicz T., Cost-time scheduling of construction works execution, J. Infrastructure Planning and Management, 2000, 660 (IV-49).

Połoński M., The analysis of the reliability of realization cost and investments, timelimits in Warsow, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities Topic Civil Engineering 9(4), 10/2006.

Sobotka A., Czarnigowska A., Analysis of supply system models for planning construction project logistics, Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 11, Issue 1, 2005, 73-82.