Decision making with use of AHP method in construction

Mariola Książek,

Paweł Nowak,

Jerzy Rosłon

Abstrakt

One of the most difficult problems in construction having to take an objective decision,
especially when selecting contractors. The decision making process is both complicated and
time consuming (due to the complex nature of construction projects). Many experts, with
extensive knowledge of the Construction Industry, take subjective decisions, related to verbal
methods of decision making. The previously mentioned difficulties mainly relate to the creation
of a relevant criteria set, answering the decision makers questions. A proper criteria set and
mathematical tools (like computer calculation algorithms with multi-criteria analysis) could
significantly improve objective decision making. The authors present a case study – selection
of contractors – with detailed calculations of AHP method.

Słowa kluczowe: informatics tool, multi criteria decision making, AHP, contractors choice, case study
References

Kolman R., Ilościowe określanie jakości, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1973.

Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa 1977.

Krzemiński M., Książek M., Wielokryterialna analiza wybranych obiektów budowlanych przy zastosowaniu metody ELECTRE, XVI Polsko-Rosyjsko-Słowacka Konferencja „Teoretyczne Podstawy Budownictwa”, Žilina 2007.

Hatush Z., Skitmore M.R., Assessment and evaluation of contractor data against client goals using pert approach, Construction Management and Economics 15(4), 1997, 327-340.

Krzemiński M., Książek M., Ocena jakości wybranych obiektów budowlanych przy zastosowaniu teorii zbiorów rozmytych, Konferencja „Technologia i Zarządzanie w Budownictwie”, Lądek Zdrój 2008.

Krzemiński M., Książek M., Wielokryterialna analiza wybranych obiektów budowlanych wraz z analizą kryteriów oceny przy zastosowaniu metody entropii, Warsztaty Inżynierów Budownictwa, „Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych”, Puławy 2008.

Plebankiewicz E., Podstawowe problemy wstępnej kwalifikacji wykonawców robót budowlanych, Scientific and technical conference on technology and management in construction, Wrocław 2006, 139-146.

Książek M., Nowak P., Expert methods for design solutions assessment, Logistyka 2009, nr 6.

Książek M., Wykorzystanie systemu informatycznego w procesie decyzyjnym, Logistyka 2010, nr 6.

Książek M., Wielokryterialna ocena rozwiązań projektowych budynków, Rozprawa doktorska,Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.

Książek M., Ekspercki system oceny rozwiązań deweloperskich – wykorzystanie praktyczne, Theoretical Foundations of Civil Engineering, Polish-Ukrainian Transactions, Vol. 18, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.

Książek M., Wykorzystanie wybranych metod wielokryterialnych do oceny inwestycji w procesie decyzyjnym, Logistyka 2011, nr 3.

Nowak P., Rosłon J., Procedury wstępnego wyboru wykonawców w transportowych projektach infrastrukturalnych, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 2013, nr 3.

Rosłon J., Zastosowanie wybranych metod kwalifikacji podczas doboru wykonawców infrastrukturalnych projektów budowlanych, TTS Technika Transportu Szynowego, 10/2013.

Tyszka T., Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, PWN, Warszawa 1986.

Trzaskalik T., Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

Ustinovichius L., Zavadskas E., Migilinskas D., Malewska A., Nowak P., Minasowicz A., Verbal analysis of risk elements in construction contracts, Cooperative Design, Visualization and Engineering, 2006, 295-302.