Methodical basis of planning in property management

Andrzej Muczyński,

Krzysztof Gawron

Abstrakt

This paper presents the elements, the goals and the functions as well as the rules for the elaboration of a property management plan. The authors analyzed its importance in the decisionmaking process (the immediate and long-term decisions) concerning property management. Particular attention has been paid to the multifaceted character of this problem. 

METODYCZNE PODSTAWY PLANOWANIA W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI

W artykule przedstawiono elementy, cele i funkcje oraz zasady opracowania prawidłowego planu zarządzania nieruchomością. Przeanalizowano jego znaczenie w procesie podejmowania decyzji doraźnych i długoterminowych dotyczących zarządzania nieruchomością. Zwrócono uwagę na  wielopłaszczyznowy charakter tego zagadnienia. 

Słowa kluczowe: management plan, property, plan zarządzania, nieruchomość
References

[1] Ansoff H.I., Implanting strategic management, Prentice Hall International, New Jersey 1984.

[2] Banaszyk P., Fimińska-Banaszyk R., Stańda A., Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie, Wyd. WSB, Poznań 1997.

[3] Bittel L.R., Krótki kurs zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989. 

[4] Filar E., Skrzypek J., Biznes Plan, POLTEKST, Wyd. III, Warszawa 1998.

[5] Gawron K., Hoła B., Elementy analizy i planowania strategicznego w zarządzaniu nieruchomościami, Czasopismo Techniczne 1-B/2010, 85-97.

[6] Klasik A., Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa 1993.

[7] Kotler Ph., Marketing management, Prentice Hall International, New Jersey 1984.

[8] Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN,

Warszawa 1997.

[9] Podstawy zarządzania nieruchomością, Many authors, edited by Bryx M., Wydawnictwo

POLTEXT, Warszawa 2000.

[10] Muczyński A., Zarządzanie nieruchomościami na tle teorii organizacji i zarządzania, Materiały VIII Konferencji Naukowej pt. „Koncepcje wartości w teorii i praktyce wyceny nieruchomości”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2000, 189-198.

[11] Muczyński A., Plan zarządzania nieruchomością – wersja rozszerzona i uzupełniona, Kwartalnik Wycena Nr 3, 2000, 54-58.

[12] Muczyński, A., Algorytm sporządzania planu zarządzania nieruchomością, Kwartalnik Rzeczoznawca Majątkowy Nr 3, 26-29, 2000.

[13] Study by the problem team of the National Qualification Committee on the professional licenses in the field of property management, The basic components of the property management plan, Sobieszewo 2000 (duplicated typescript).