Studies of factors affecting workforce planning in construction works

Edyta Plebankiewicz,

Patrycja Karcińska

Abstrakt

Planning the course of construction works is complex and complicated, requiring reflection on many aspects related to the implementation of the project. High importance is placed on duration and cost of the project, as well as the separation of necessary resources. This article deals with the subject of planning the size of the workforce for a project, presenting widely available workforce planning methods, in accordance with academic approaches. A survey was conducted among Polish construction contractors – with differing scopes and ranges of activities, regarding practical methods for determining the size of the workforce. Factors that influence the size of a construction team were also investigated. The results obtained will develop with further research in this area. 

BADANIA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA PLANOWANIE ZATRUDNIENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Planowanie przebiegu robót budowlanych jest zadaniem złożonym i skomplikowanym, wymagającym zastanowienia się nad wieloma aspektami związanymi z realizacją inwestycji budowlanej. Jednym z nich, mającym duże znaczenie dla czasu i kosztów przedsięwzięcia, jest rozdzielenie niezbędnych  zasobów. W artykule podjęto temat planowania poziomu zatrudnienia dla realizacji robót budowlanych i przedstawiono ogólnodostępne metody planowania zatrudnienia, zgodne z podejściem akademickim. Przeprowadzono ankietę wśród polskich wykonawców budowlanych – o różnym zakresie i zasięgu działalności, na temat praktycznego sposobu ustalania wielkości zatrudnienia. Badano również czynniki, które wpływają na liczebność brygad roboczych. Otrzymane wyniki zostaną rozwinięte o dalsze badania w tym zakresie. 

Słowa kluczowe: workforce planning, construction teams , planowanie zatrudnienia, brygady robocze
References

[1] Wong J.M.W., Chan A.P.C., Chiang Y.H., Modelling and Forecasting Construction Labor Demand: Multivariate Analysis, Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 134 (9), 2008, 664-672.

[2] Dz. U. 2004 Nr 173, poz. 1807, Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

[3] Kulejewski J., Ibadob N., Harmonogramowanie budowy z uwzględnieniem rozmytych czasów wykonania robót, Czasopismo Techniczne, 2-A/2010, 231-247.

[4] Chao Li-Chung, Hsiao Chih-Sheng, Fuzzy model for predicting project performance based on procurement experiences, Automation in Construction, 28, 2012, 71-81.

[5] Ke Hua, Ma Weimin, Ma Junjie, Solving project scheduling problem with the philosophy of fuzzy random programming, Fuzzy Optim Decis Making, 11, 2012, 296-284.

[6] Kapliński O. (red.), Methods and models for research in construction projects engineering (in Polish), Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej”, Warszawa 2007.

[7] Kacprzyk J., Fuzzy Sets in Systems Analysis (in Polish), PWN, Warszawa 1986.