Identifcation of weather insensitive to construction schedules

Mirosław Dytczak,

Grzegorz Ginda,

Nina Szklennik

Abstrakt

Construction scheduling deals with the decisions which can affect the feasible sequence of construction activities, the selection of alternative execution modes for the activities and the positioning of the construction in time. Effects of these decisions can be evaluated by means of specific schedule evaluation criteria. However, the peculiarity of construction in civil engineering  causes that the real effects of the construction also depend on the influence of the surrounding environment. For example, construction processes are sensitive to adverse weather. Poor weather influences the actual performance of construction activities. The performance of the activities influences the performance of the whole construction project. Thus, the performance of whole construction project is also influenced by bad weather. Considering the influence of adverse weather is therefore indispensable when preparing a reliable construction schedule. Note, that the effects of poor weather on actual construction performance can be limited by the careful choice of the activity sequence, construction time lines, and the execution modes for various activities. The approach is presented, in this paper therefore provides the appropriate sequence of construction activities, related starting date and the allocation of execution modes to the activities in order to make construction schedule less sensitive to inclement weather.

IDENTYFIKACJA HARMONOGRAMU BUDOWLANEGO NIEWRAŻLIWEGO NA POGODĘ

 

Harmonogramowanie przedsięwzięcia polega na wyborze właściwej kolejności wykonania prac budowlanych, sposobów wykonania poszczególnych prac oraz umiejscowienia realizacji przedsięwzięcia w czasie. Do oceny efektów tych decyzji są wykorzystywane odpowiednie kryteria, np. planowany czas i koszt wykonania przedsięwzięcia. Zauważmy również, że na skutek specyfiki  produkcji budowlanej rzeczywiste rezultaty wykonania przedsięwzięcia zależą od oddziaływania otoczenia. Typowym przykładem niekorzystnego oddziaływania otoczenia są zmienne warunki pogodowe. Wiele rodzajów prac budowlanych (roboty ziemne, betonowe, montażowe itp.) jest wrażliwych na oddziaływanie warunków pogodowych. Niekorzystne warunki wpływają więc na efekty realizacji prac, które wpływają z kolei na rezultaty realizacji całego przedsięwzięcia. Rezultaty te zależą więc również od warunków pogodowych. W trakcie harmonogramowania przedsięwzięcia jest konieczne uwzględnianie niekorzystnego wpływu pogody na efekty realizacji prac i przedsięwzięcia. Zauważmy przy tym, że wpływ niekorzystnej pogody można ograniczać już na etapie harmonogramowania przedsięwzięcia, dobierając właściwą kolejność wykonania prac, odpowiednie sposoby ich wykonania oraz czas rozpoczęcia przedsięwzięcia. W pracy przedstawiono podejście symulacyjne ułatwiające określenie właściwej kolejności realizacji prac i skojarzonej z nią daty rozpoczęcia przedsięwzięcia oraz odpowiedniego przydziału sposobów wykonania operacjom w warunkach niekorzystnego oddziaływania pogody. 

Słowa kluczowe: construction, schedule, optimization, activity, sequence, execution mode, allocation, inclement weather, sensitivity , przedsięwzięcie, harmonogram. optymalizacja, prace budowlane, kolejność, sposób wykonania, przydział, niekorzystna pogoda, wrażliwość
References

Padilla E.M., Carr R.I., Resource Strategies for Dynamic Project Management, Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 117 (2), 1991, 279-293.

Moselhi O., Gong D., El-Rayes K., Estimating weather impact on the duration of construction activities, Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 24 (3), 1997, 359-366.

Abou Rizk M., Wales R.J., Combined Discrete-Event/Continuous Simulation for Project Planning, Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 123 (1), 1997, 11-20.

Rogalska M., Czarnigowska A., Hejducki Z., Nahurny T.O., Metody wyznaczania czasu trwania procesów budowlanych z uwzględnieniem pogodowych czynników ryzyka, Przegląd Budowlany, No. 1, 2006, 37-42.

Thorpe D., Karan E.P., Method for calculating schedule delay considering weather conditions, [In:] A. Dainty (Ed.) Proceedings 24th Annual ARCOM Conference, 13 September 2008, Cardiff, UK, Association of Researchers in Construction Management, Cardiff, 2008, 809-818.

Jang M.-H., Yoon, Y.-S., Suh, S.-W., Ko, S.-J. Method of Using Weather Information for Support to Manage Building Construction Projects, [In:] M. Ettouney (Ed.), AEI 2008: Building Integration Solutions.

Shahin A., Abou Rizk S.M., Mohamed Y., Modeling Weather-Sensitive Construction Activity Using Simulation, Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 137 (3), 2011, 238-246.

Dytczak M., Ginda G., Szklennik N., Wojtkiewicz T., Weather Influence-Aware Robust Construction Project Structure, Procedia Enginnering 57, 2013, 244-253.

Construction works in periods of low temperature. Guidelines, Instructions No. 282/2011, ITB, Warszawa 2011.

Dytczak M., Generation of project schedule structure along with solving low level optimisation problems using different methods, Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu, 34 (2), 2013, 115-129.

Dytczak M., Ginda G., Lower-Level Decision Task Solution While Optimising a Construction Project Schedule, Procedia Enginnering 57, 2013, 254-263.

Dytczak M., Ginda G., Construction scheduling as combinatorial optimization problem, Technical Transcactions, 2-B/2014.