The influence of stoppages on productivity during construction of water supply and sewage systems

Iwona Rybka,

Elżbieta Bondar-Nowakowska,

Mieczysław Połoński

Abstrakt

This paper analyses the causes and consequences of stoppages due to cuts in the water supply and sewage systems installations. The bases for the article are direct observations conducted on 8 building projects.

WPŁYW PRZERW NA PRODUKTYWNOŚĆ PRACY PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

 

W artykule przedstawiona została analiza przyczyn i skutków przerw w pracy przy budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Podstawę artykułu stanowią bezpośrednie obserwacje przeprowadzone na 8 obiektach. 

Słowa kluczowe: productivity, stoppages, water supply and sewage systems constructions
References

[1] Bondar-Nowakowska E., Rybka I., Weather conditions as a risk factor in sewage system constructions, Infrastructure and Ecology of Rural Areas, No. 12/2011, 39-48.

[2] Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981, 445.

[3] Jaśkowski P., Biruk S., Analiza czynników ryzyka czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych, Czasopismo Techniczne 1-B/2010, Wyd. PK, Kraków 2010.

[4] Kosieradzka A., Lis S., Produktywność. Metody analizy oceny i tworzenia programów poprawy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.

[5] Połoński M., Harmonogramowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem buforów czasu wyznaczonych na podstawie analizy ryzyka, Budownictwo i Architektura, 12(1), 2013, 47-52.

[6] Połoński M., Jak skrócić zagrożony termin zakończenia robót na obiekcie budowlanym? Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – Ryzyko międzynarodowej kooperacji przedsiębiorstw, Jadwiga Bizon-Górecka (ed.), Bydgoszcz 2010, 340-351.

[7] Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury, Praca zbiorowa, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Instytut Techniki Budowlanej, 282/2011, 166

[8] Zarządzanie budową. Praca zbiorowa. POLTEXT, Warszawa 2009, 83-94.

[9] Praca zbiorowa pod redakcją M. Połońskiego, Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, 88-110.

[10] Preś J., Zarządzanie ryzykiem pogodowym, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007, 36-43.