Energy analysis of NF40 residential buildings on selected examples

Paweł Krause,

Tomasz Steidl,

Bożena Orlik-Kożdoń,

Dominik Wojewódka

Abstrakt

The paper presents an energy analysis of single and multi-family residential buildings in terms of achieving the NF40 standard defined by NFOŚiGW. Obtaining financing from the investor for the construction of energy efficient buildings must meet a number of technical criteria. In this paper, examples of the practical process of fulfilment of the above requirements for the building enclosure will be presented.

Słowa kluczowe: energy efficient buildings, linear thermal bridges
References

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, nr 0, poz. 462).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

PN-EN ISO 13370:2008. Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania.

PN-EN ISO 6946:2008. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10077:2007. Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona.

PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe.