Impact of preparation procedures on results of airtightness tests

Katarzyna Nowak,

Katarzyna Nowak-Dzieszko

Abstrakt

Requirements connected with the designing of low-energy and passive buildings impose an obligation to conduct airtightness tests during the building process and after the completion of building works. Proper building preparation is required before initiating an airtightness test. In case of commercial buildings with complicated HVAC systems, the proper preparation may appear to be very complicated and can unfavorable affect the tests results. On the example of tests conducted in the low-energy office buildings in Wrocław, the authors describe the problems met during airtightness tests.

Słowa kluczowe: air leakage, fan pressurisation method, airtightness of the buildings, n50 coefficient, low-energy buildings
References

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002.

PN-EN 13829 Właściwości cieplne budynków. Określenie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.

PN-EN 15242 Wentylacja budynków ‒ Metody obliczeniowe do określania strumieni objętości powietrza z uwzględnieniem infiltracji.

Nowak K., Nowak-Dzieszko K., Badania szczelności budynków metodą ciśnieniową, Czasopismo Techniczne, 2-B/2012, 305-313.

Delmotte Ch., Proper building preparation for envelope airtightness testing, The REHVA Eouropean HVAC Journal 1/2013, 17-19.

Nowak K., Nowak-Dzieszko K., Trudności związane z przeprowadzaniem badań szczelności budynków, Izolacje 2/13, 16-19.