Influence of the thermal modernization of panel buildings on transnission heat losses.

Katarzyna Nowak-Dzieszko,

Jacek Dębowski

Abstrakt

It is commonly known that the thermal modernization of existing buildings reduces the energy requirements for heating. In the last twenty years many large panel blocks of flats built in the sixties and seventies have been insulated. In one example of an 11-storey building the heating energy demand before and after thermal modernization was analyzed. The transmission heat losses before and after thermal modernization, including the thermal bridges simulated in AnTherm program, were included in the calculations.

Słowa kluczowe: large panel buildings, W-70 system, thermal modernization, system joints
References

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 13 sierpnia 2013 r., poz. 926).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z późn. zm.)

Ostańska A., Wpływ dotychczasowych termomodernizacji budynków mieszkalnych na oszczędność energii i planowanie programów rewitalizacji na przykładzie jednego z lubelskich osiedli, Budownictwo i Architektura 7, 2010, 89-103.

EN ISO 13789 Thermal performance of buildings – Transmission and ventilation heat transfer coefficients – Calculation method.

PN-64/B-03404 – Współczynnik przenikania ciepła K dla przegród budowlanych.

PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

PN-EN 6946 Building components and building elements. Thermal resistance and thermal transmittance. Calculation method.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej z dnia 6 listopada 2008 roku.