Simulation analysis of microclimate conditions in a multi – family large panel building

Katarzyna Nowak-Dzieszko,

Małgorzata Rojewska-Warchał

Abstrakt

When analyzing large panel buildings, it is very rare to take into consideration the requirements connected with the overheating effect. This issue is closely related to the thermal comfort of the building, especially during the summer months. Based on the simulations conducted in the Design Builder program, the authors determined the influence of building orientation, individual flat location and thermal insulation on the thermal comfort of the different flats of a large multi-family panel building.

Słowa kluczowe: large panel building, thermal comfort of the panel buildings, PMV (Predicted Mean Vote), PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied)
References

PN-EN ISO 7730 Ergonomics of the thermal environment. Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm. ogłoszonymi w Dz.U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, z 2009 r. Nr 56, poz. 461, z 2010 r. Nr 239, poz. 1597, z 2012 r. poz. 1289 oraz z 2013 r., poz. 926.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 13 sierpnia 2013 r., poz. 926).

Nowak K., Modernizacja budynków a komfort cieplny pomieszczeń, Energia i Budynek, listopad 2013, 29-33.

Dębowski J., Cała prawda o budynkach wielkopłytowych, Przegląd budowlany 9/2012.

Nowak K., Nowak-Dzieszko K., Rojewska-Warchał M., Thermal comfort of the rooms in the designing of commercial buildings, Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation. SMEC Cape Town 2013, 651-652.

Wierzbicki S.M., Problemy modernizacji budynków wielkopłytowych, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej ITB, Mrągowo 1999.