The effect of traditional structural elements of partition walls in residential buildings on the quality of the use of the premises

Bożena Orlik-Kożdoń,

Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż

Abstrakt

This paper describes the phenomenon of mould growth on the inner surface of partition walls of multi-block constructed residential buildings. An assessment was undertaken of the impact of the resulting damage, in terms of health and safety of residential premises.

Słowa kluczowe: humidity levels in partitions, industrialized construction, thermal quality
References

PN-EN ISO 13788 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej dla uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej.

PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

PN-82/B-02403; Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami.