Renovation of the historic Olsztyn villa Casablanca

Barbara Maria Deja

Abstrakt

The paper outlines the details of the design and difficulties that had to be overcome in the course of the renovation and adaptation of a rich German factory owner’s residence from 1912, which in 1988 was entered into the register of historic buildings of the Warmia and Mazury region.

Słowa kluczowe: renovation, adaptation, historic villa
References

Rzempołuch A., Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353–1953, Wydawnictwo UM, Olsztyn 2004, 109-112.

Bętkowski R., Olsztyn, jakiego nie znacie, 650 lat Olsztyna, Wydawnictwo Imago Mundi, Olsztyn 2010, 188-189.

Rzempołuch A., Casablanca nad Łyną: O zabytkach inaczej, Spotkania z zabytkami, nr 5, 2007, 21-23.

Achremczyk S., Ogrodziński W. i inni, Olsztyn 1353–2003, Ośrodek Badań Naukowych i Towarzystwo Naukowe w Olsztynie, 2003, 272-273.

Chodkowska W., Dokumentacja historyczno-konserwatorska zabytkowej willi położonej w Olsztynie przy ul. Zamkowej 5, 2004, 1-17.

Dzieciątkowska J., Proponowany program prac konserwatorskich elewacji willi „Casablanca” przy ul. Zamkowej w Olsztynie, 2007, 1-13.

Smólski J., Stępień P., Kryteria konserwatorskie doboru rozwiązań inżynierskich w zabytkach architektury – w świetle doktryny i praktyki konserwacji, Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej Rew-Inż., 1998, Kraków 1998, 63-72.

Karta Wenecka 1964, Narodowy Instytut Dziedzictwa, www.nid.pl, dostęp 15.07.2014 r.

Ustawa z dnia 23.07. 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

Mikulska-Bąk A., Przebudowa i remont zabytkowego budynku w Olsztynie przy ul. Zamkowej 5, Projekt budowlany – architektura, 2012.

Runkiewicz L., Metodologia postępowania przy naprawach i wzmacnianiu w ramach odnowy obiektów zabytkowych, Materiały VII Konferencji Naukowo-Technicznej Rew-Inż., 2006, Kraków 2006, 199-208.

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.

PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

PN-EN 1993-1-1:2005. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

PN-EN 1995-1-1: 2010. Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.

Kowalczyk M., Problematyka konserwacji zabytkowej stolarki okiennej na przykładzie budynku przy ul. Zamkowej 5 w Olsztynie, Renowacje i zabytki, nr 4 (48), 2013, 80-85.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690, z późniejszymi zmianami.

Janowski Z., Janowski M., Problemy projektowe związane z adaptacją budynków zabytkowych na cele użyteczności publicznej, Czasopismo Techniczne 2-B/2009, 139-150.

Deja B.M., Remont i adaptacja zabytkowej olsztyńskiej kamienicy na budynek hotelowy, Czasopismo Techniczne 3-B/2011, 19-33.

Radziszewska-Zielina E., Śladowski G., Evaluation of historic building conversion options in the context of sustainable development, Technical Transactions 1-B/2014, 153-164.