Air-shafts in the interwar period buildings, as a prototype idea of the ground heat exchanger

Tymoteusz Bąkowski

Abstrakt

In was common practice in the inter-war years of the twentieth century, for special large cross- section ducts to be included in residential buildings, in addition to the common ventilation and plumbing shafts, as well as, in the chimneys. In residential houses, such shafts were fitted with small windows that could be opened for inspection and access. These technical features provide identical physical and thermal dynamics and effects to the core principles of a high-tech ground heat exchanger, as used in today’s modern passive houses. Ventilation shaft windows located in the individual apartments in these earlier buildings were designed to provide cool air flow in the hot summer season and warm air throughout the winter months.

Słowa kluczowe: air-shafts, ground heat exchanger, passive houses
References

Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1918–1939, red. J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, Tom IV, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997.

Niedzielski T., Braki i niedomagania naszych ustaw budowlanych, [w:] Architekt, r. XV, kwiecień z. 4, Kraków 1914, 55-66.

Zimny J., Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym, wyd. I, PGA, AGH Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Kraków 2010.

Zębala K., Nowe technologie energooszczędne w aspekcie ich kosztorysowania, [w:] Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, 221-228.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami), Dz.U. Nr 75, poz. 690.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowie osiedli, Rozdz. 10, Art. 241, Dz.U. Nr 34, poz. 216.