Measurements of the thermal comfort in the W70 panel building

Katarzyna Nowak-Dzieszko,

Małgorzata Rojewska-Warchał

Abstrakt

It is estimated that about 4 million flats in Poland are made of prefabricated elements in different systems. Moreover, at present more than 10 million Poles live in system buildings. Despite the commonness of those buildings the analyses of the microclimate of the interior space are very rare. The paper presents the results of the thermal comfort measurements conducted in different flats of multi-family panel building made in W70 system. It appears there is a problem with the overheating effect during the summer months in all parts of the building.

Słowa kluczowe: panel building, W70 system, thermal comfort measurements, PMV (Predicted Mean Vote), PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied)
References

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim po- winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002.

Ostańska A., Wpływ dotychczasowych termomodernizacji budynków mieszkalnych na oszczędność energii i planowanie programów rewitalizacji na przykładzie jednego z lubelskich osiedli Budownictwo i Architektura 7, 2010, 89-103.

PN-EN ISO 7730 Ergonomics of the thermal environment. Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria.

Nowak K., Modernizacja budynków a komfort cieplny pomieszczeń, Energia i Budynek, 11 (54), 2011.

Dębowski J., Cała prawda o budynkach wielkopłytowych, Przegląd budowlany 9/2012.