Modeling technological and organizational variants of building projects

Grzegorz Śladowski

Abstrakt

The paper addresses the possibility to utilize alternative-decision networks to model and analyze technological and organizational variants of building processes [1]. The undetermined structure of such networks makes it possible to simultaneously model any given number of variants of the scrutinized project and, as a result of the network’s analysis, to select the solution (variant) which is optimal within the set criterion. The paper attempts to broaden thevertex set of the subject network by adding two logical formulas on the side of the peak entrance: namely „and” and „or” to make the modeling of certain technological and organizational relationships of a construction enterprise easier. Introducing new vertices into the network required extending the mathematical model used to determine the optimal technological and organizational variant of the analyzed enterprise.

Słowa kluczowe: network models, technological and organizational structure, optimization
References

Ignasiak E., Optymalne struktury projektów, PWE, Warszawa 1977.

Jaworski K.M., Metodologia projektowania realizacji budowy, PWN, Warszawa 2009.

Jaśkowski P., Metoda projektowania struktury systemu wykonawczego przedsięwzięcia budowlanego z zastosowaniem algorytmu ewolucyjnego, Budownictwo i Architektura, 2, 2008.

Kapliński O., Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych, PAN,
Warszawa 2007.

Biernacki J., Cyunel B., Metody sieciowe w budownictwie, Arkady, Warszawa 1989.

Woźniak A., Grafy i sieci w technikach decyzyjnych, PAN, Kraków 2010.

Głowacz L, Kołton A., Analiza wariantów realizacji przedsięwzięcia na podstawie struktur algebraicznych sieci alternatywno-koniunkcyjnych, Przegląd statystyczny, 2/1989.

Śladowski G., Kanoniczno-decyzyjne modele sieciowe oraz ich zastosowanie w planowaniu przedsięwzięć budowlanych, Praca magisterska, PK, Kraków 2002.