Volcanic tuff as an inhibitor of corrosion in aqueous environment

Maria Hebdowska-Krupa,

Michał Łach,

Janusz Mikuła

Abstrakt

Celem badań było określenie możliwości zastosowania wulkanicznego tufu jako inhibitora korozji w środowiskach wodnych oraz określenie mechanizmów, które powodują, że tuf wulkaniczny działa jako inhibitor korozji. Zakres badań obejmuje: badania struktury i wybranych właściwości tufu z Filipowic, w tym faktograficzne badania tufu w postaci skał, analizy dyfrakcji rentgenowskiej i analizy termicznej; badanie odporności na korozję DC01A stali niskowęglowej w środowiskach wodnych bez oraz z inhibitorem, którym jest tuf wulkaniczny. 

The aim of the studies was to examine the applicability of volcanic tuff as a corrosion inhibitor in aqueous systems and to identify the mechanisms owing to which the tuff is acting as an inhibitor of corrosion. The scope of research includes: examinations of the structure and selected properties of the tuff from Filipowice, including fractographic examination of the Filipowice tuff rocks, X-ray diffraction analysis, and thermal analysis; study of the corrosion resistance of DC01A low-carbon steel in aqueous systems without and with inhibitor, which is volcanic tuff.

Słowa kluczowe: korozja, inhibitory, tuf wulkaniczny , corrosion, inhibitors, volcanic tuff
References
[1] Szklarska-Śmiałowska Z., Inhibitory korozji metali, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1971. 
[2] Svoboda M., Mleziva J., Properties of coatings determined by anti-corrosive pigments, Prog. Org. Coat. 12, 1984, 1–297. 
[3] Fletcher T., Inhibitowanie korozji w farbach antykorozyjnych i rola pigmentu inhibitującego, Ochrona przed korozją, 7/2006, 213–221. 
[4] Cohen M., Korozja, pod redakcją L.L. Shreira, Tom 2, Ochrona przed korozją, WNT, Warszawa 1966, 525, 733. 
[5] Bielski W., Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwosadowe instalacji c.o. przy użyciu inhibitorów FERNOX, Czasopismo INSTAL 06/2003, 34–37. 
[6] Polakow K.A., Chemicznie odporne materiały niemetalowe, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1955. 
[7] Kuczyńska H., Badania silanowych promotorów adhezji w wodorozcieńczalnych farbach epoksydowych, Ochrona przed korozją 5/2005, Wydawnictwo SIGMA-NOT, 156. 
[8] Koźlak W., Studia nad niektórymi właściwościami i strukturą wodnych roztworów krzemianów technicznych, Praca doktorska, Politechnika Warszawska, 1980. 
[9] Salensky G., Corrosion inhibitors in Handbook of Coating Additives, ed. Calbo L.J; Marcel Dekker, inc. 1987; Chapter 12. 
[10] Sredenicki J., Gulaj O., Termoutwardzalne krzemoorganiczne powłoki na rurociągi, Ochrona przed korozją, 3/2001, Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. Z o.o., Warszawa 2001, 3–8.
[11] Kwiatkowski J., Wyroby lakierowe do malowania podłoży metalowych, Ochrona przed korozją 1/2001, Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa 2001, 16–17. 
[12] Blicharski M., Inżynieria powierzchni, WNT, Warszawa 2012. 
[13] Beving D.E., McDonnell A.P., Yang W., Yan Y., Corrosion Resistant High-SilicaZeolite MFI Coating, Journal of The electrochemical Society, nr 153 (8) B325–B329, 2006. 
[14] Bereś B., Zarys mineralogii i petrografii, olitechnika Wrocławska, Wrocław 1992. [15] Godimchuk A.Yu., Ilin A.P., Badanie procesów sorpcyjnych na naturalnych składnikach mineralnych oraz ich form termomodyfikowanych, Chem. i techn. wody, t. 26, No. 4, 2004, 287–298. 
[16] Kobasa I., Mikuła J., Woloschuk A., Tsymbaliuk W., Influence of Thermal Treatment on The Physical, Mechanical And Sorption Characteristics Of Basalt Tufa, Czasopismo Techniczne 5-M/2011, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 3–9. 
[17] Mikuła J., Łach M., Potencjalne zastosowania glinokrzemianów pochodzenia wulkanicznego; Czasopismo Techniczne 8-M/2012, 111–124. 
[18] Mikuła J., Łach M., Wytwarzanie i właściwości geopolimerów na bazie tufu wulkanicznego, Inżynieria Materiałowa – 2014, R. 35, Nr 3 (199), 270–276 (A). 
[19] Ramachandran V.S., Concrete Admixtures Handbook, William Andrew Publishing, 1995.