The influence of changing the road pavement and the method of using a wheelchair on the vibration perception in accordance with ISO 2631

Zygmunt Dziechciowski,

Magdalena Kromka-Szydek,

Gabriela Chwalik

Abstrakt

Artykuł dotyczy badania wpływu rodzaju nawierzchni i rodzaju pozycji przyjmowanej przez użytkownika wózka inwalidzkiego na komfort jazdy. Badania przeprowadzono dla sześciu różnych nawierzchni i dwóch pozycji odpowiadających jeździe pasywnej i aktywnej. Ocenę przeprowadzono w oparciu o pomiar drgań na siedzisku wózka w trzech prostopadłych kierunkach. Otrzymane przebiegi dla odpowiednich pasm tercjowych porównane zostały do krzywych kryterialnych dla normy ISO 2631. Następnie obliczono krotności przekroczeń otrzymanych wartości w stosunku do granic odczuwania drgań oraz komfortu. Wartości krotności przekroczeń wykorzystano w przeprowadzonej ocenie.

Słowa kluczowe: wózek inwalidzki, komfort jazdy, pomiar drgań ogólnych, krzywe kryterialne oceny odbioru drgań
References

[1]   Sydor M., Zabłocki M, Wybrane problemy doboru i konfiguracji wózka inwalidzkiego z napędem ręcznym, Fizjoterapia Polska, Vol. 6, 2(4), 2006, 172-177.

[2]   Sydor M., Wybór i eksploatacja wózka inwalidzkiego, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 2003.

[3]   http://stat.gov.pl/(access: 21.11.2015).

[4]   ISO 2631 – 1, Mechanical vibration and shock – Evaluation of human exposure to whole-body vibration – Part 1: General requirements, 1997.

[5]   ISO 2631 – 2, Mechanical vibration and shock – Evaluation of human exposure to whole-body vibration – Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz), 2003.

[6]   PN-88/B-02171, Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach, 1988.

[7]   Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 6 June 2014 on Maximum Permissible Concentration and Intensity of Agents Harmful to Health in the Working Environment, Journal of Laws of 2014, No. 817.

[8]   Békésy G., Über die Empfindlichkeit des stehenden und sitzenden Menschen gegen über sinusformigen Erschütterungen, Akustische Zeitschrift, 4, 1939, 360.

[9]   Miwa T., Evaluation methods for vibration effect. Part 1. Measurements of threshold and equal sensation contours of whole body for vertical and horizontal vibrations, Industrial Health, 2, 1967, 183-205.

[10]                      McKay J.R.,Human response to vibration: some studies of perception and startle, Ph.D Thesis, University of Southampton, 1972.

[11]                      Benson A.J., Dilnot S., Perception of whole-body linear oscillation, Proceedings of U.K. Informal Group on Human Response to Vibration, Heriot-Watt University, Edinburgh 1981, 92-102.

[12]                      Parsons K.C., Griffin M.J., Whole-body vibration perception thresholds, Journal of Sound and Vibration, 121(2), 1988, 237-258.

[13] Morioka M., Griffin M.J., Absolute thresholds for the perception of fore-and-aft, lateral, and vertical vibration at the hand, the seat, and the foot, Journal of Sound and Vibration, 314, 2008, 357-370.

[14] Bellmann M.A., Perception of Whole-Body Vibrations: From basic experiments to effects of seat and steering-wheel vibrations on the passenger‘s comfort inside vehicles, Universitat Oldenburg, 2002.

[15]  Ljunggren F., Wang J., Agren A., Human vibration perception from single-and dual-frequency components, Journal of Sound and Vibration, 300(1), 2007, 13-24.

[16]   PN-EN 14253+A1:2011, Drgania mechaniczne. Pomiar i obliczanie zawodowej ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka dla potrzeb ochrony zdrowia. Wytyczne praktyczne.

[17]   PN-N-18002:2000, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

[18] van der Woude L.H.V., de Groot S., Janssen T.W.J., Manual wheelchairs: Research and innovation in rehabilitation, sports, daily life and health, Medical Engineering & Physics, 28, 2006, 905-915.