Green public procurement for water infrastructure in the context of sustainable development and respect for water

Renata Kozik,

Izabela Karasińska-Jaśkowiec

Abstrakt

The paper presents the results of research aimed at examining how public institutions implement sustainable development policy at the stage of preparation of tender documentation for construction and extension of wastewater treatment plants and water and wastewater infrastructure. The most important assumptions of sustainable development policy at national and European level are also briefly discussed.

Słowa kluczowe: sustainable development, water infrastructure, green public procurement
References

[1] Belniak S., Głuszak M., Zięba M., Budownictwo ekologiczne. Aspekty ekologiczne, PWN, Warszawa 2013.
[2] Belniak S., Głuszak M., Zięba M., The Supply of Sustainable of office Space in Poland, Świat
Nieruchomości Nr 82 (4/2012).
[3] Czechowicz M., Koncepcja rozwoju komunalnej gospodarki ściekowej w aspekcie standardów Unii Europejskiej, Człowiek i Środowisko 31 (1–2), 2007, 61–92, https://www.igpim.
pl/publikacje/str07_1–2/czechowicz.pdf (access:11.02.2017).
[4] Kądzielawski G., Woda palący problem, Wyd. Fundacja Energia dla Europy, 2013 (http://www.3xsrodowisko.pl/uploads/media/raport-07.pdf (access:11.02.2017).
[5] Kryteria zielonych zamówień publicznych dotyczące infrastruktury ściekowej, Polityka regionalna i miejska, July 2013; regio-publication@ec.europa.eu, http://ec.europa.eu/regional_polic /index_en.cfm ISBN : 978 92-79-40096-4 doi:10.2776/20992,http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/green_public_procurement_pl.pdf (access: 11.02.2017).
[6] Public Procurement Office, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazonezamowienia- publiczne/zielone-zamowienia/wprowadzenie (access: 11.02.2017).
[7] The Act of 8 March 1990 on the Local Government, Journal of Laws of 2001 No. 142 Item 1591, as amended).
[8] Act of 6 December 2006 on the principles of development policy ( Journal of Laws of 2009 No. 277, Item 1658).
[9] Act of 29 January 2004 Public Procurement Law ( Journal of Laws 2004 No. 19 Item 177 as amended).
[10] Act of August 27 on public finances, Journal of Laws 2009 No. 157, item 1240.
[11] Act of 7 July 1994 Construction Law Journal of Laws 1994 No. 89 item 414, as amended).
[12] Act of 18 July 2001 Water Law Journal of Laws 2001 No. 115 Item 1229.
[13] Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office), Ochrona środowiska 2015, Warszawa,2015”http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2015,1,16.html (access: 26.02.2017).
[14] (http://iche2002.pl/zasoby-wodne-na-swiecie.html (access: 24.02.2017).
[15] Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych http://www.pfozw.org.pl/zrodlowiedzy/ w-budowie-3/ (access: 22.02.2017).