Model for assessing “accessibility” – the basic category in the evaluation of social performance of buildings according to Standards PN-EN 16309+A1:2014-12

Zygmunt Orłowski,

Aleksandra Radziejowska

Abstrakt

The paper considers the assessment model of the category Accessibility, which is a basic element of the social aspect of sustainable construction. The model takes into account the standard PN-EN 16309+A1:2014-12, which generally provides methods and requirements for assessing the social performance of buildings. The authors, for the purposes of the model particularise the scope of the assessment category and set threshold values and the weight of particular social indicators. The model is treated as a contribution to developing a method for comprehensive assessment of the social characteristics of buildings.

Słowa kluczowe: Technical Committee CEN / TC 350, the social aspect, accessibility, model
References

[1] Arroyo P., Exploring decision-making methods for sustainable design in commercial buildings,
Dissertation in the University of California, Berkeley 2014.
[2] Bragança L., Mateus R., Koukkari H., Building Sustainability Assessment, Sustainability open access, 02.2010, 2010–2023.
[3] CEN/TC 350, WG1. Sustainability of Construction Works–Assessment of Environmental Performance of Buildings–Calculation Methods; CEN (European Centre for Standardization): Brussels, Belgium 2007, Working Draft N024.
[4] Koźniewski E., Orłowski Z., Propozycja metody oceny rozwiązań logistycznych budynkumieszkalnego wielorodzinnego, Logistyka, 04.2015, 4236–4240.
[5] Orłowski Z., Radziejowska A., Socjalne właściwości użytkowe budynków mieszkalnych w świetle badań ankietowych, Budownictwo i Architektura 15(2), 2016, 73–78.
[6] Orłowski Z., Radziejowska A., Charakterystyka kategorii „Dostępność” – podstawowego elementu aspektu społecznego (socjalnego) budownictwa zrównoważonego, Acta Sci. Pol. Architectura 16 (2), 2017, 55–61.
[7] Owczarek S., Orłowski Z., Szklennik N., Budynek referencyjny – podstawa oceny stanu budynku, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej 87, Studia i Materiały 18, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
[8] PN-EN 16309+A1, Sustainability of construction works – Assessment of social performance of buildings – Calculation methodology, 12.2014.