Contaminants in circulating refrigerant

Abstrakt

Contaminants are inventible in the refrigeration cycle. Lubricant, water and moist air are the main contaminants in circulated refrigerant. This paper attempts to show how the presence of such contaminants influences the thermodynamic parameters of the refrigerating cycle and the mixture, which comes at the beginning..

Słowa kluczowe: refrigerant, contaminants, mixture, specific enthalpy, thermodynamic cycle, refrigerating cycle, positivedisplacement compressor
References

[1] ARI Standard 700, Standard for specifications for fluorocarbon refrigerant, Air Conditioning and Refrigeration Institute, Arlington, Virginia 22203.
[2] Butrymowicz D., Wpływ gazów inertnych oraz przegrzania pary na pracę skraplacza chłodniczego, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 3/2003.
[3] Cooper K. W., Mount A. G., Oil circulation – its effect on compressor capacity, theory and experiment, Proceedings of the International Compressor Engineering Conference at Purdue 1972.
[4] Dutta A. K., Yanagisawa T., Fukuta M., A study on compression characteristic of wet vapor refrigerant, International Compressor Engineering Conference, 1996.
[5] Gurewicz I. L., Własności i przeróbka pierwotna ropy naftowej i gazu, WNT, Warszawa 1975.
[6] Hajduk T., Bonca Z., Gazy nieskraplające się w urządzeniu chłodniczym, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 3/2003.
[7] ISO 8573-1: Compressed air for general use, 1991.
[8] Key M., How to eliminate the worst refrigerant contaminants, contracting business 2006.
[9] Maczek K., Schnotale J., Skrzyniowska D., Sikorska-Bączek R., Uzdatnianie powietrza w inżynierii środowiska dla celów wentylacji i klimatyzacji, Politechnika Krakowska, podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, drugie wydanie poprawione i uzupełnione, Kraków 2010.
[10] Matysko R., Eksploatacja agregatów skraplających, Chłodnictwo i Klimatyzacja 2011.
[11] Myłek A., et al., Analiza rozwoju chromatograficznej metody oznaczania chlorofluorowodorów stosowanych w chłodnictwie, Chłodnictwo 8/2009.
[12] Skrzyniowska D., Model obliczeniowy mieszaniny powietrza i substancji smarnej wytłaczanej przez sprężarkę wyporową, Politechnika Krakowska, praca doktorska, 2000.
[13] Skrzyniowska D., Zanieczyszczenia czynnika ziębniczego i ich jakościowa i ilościowa identyfikacja, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 12/47/2016, 517
[14] Tyczewski P., Stanowisko do badania uszkodzeń sprężarek chłodniczych, Problemy Eksploatacji 4-2011.

  • O autorach