The modification of the dynamic properties of cohesive soil resulting from triaxial consolidation

Janusz P. Kogut,

Jakub Zięba

Abstrakt

Artykuł łączy ze sobą badania laboratoryjne parametrów dynamicznych gruntu spoistego wraz z ich analizą z użyciem metod sztucznej inteligencji. Rezultatami analizy są wartości prędkości propagacji fali ścinającej Vs oraz dynamicznego moduł Kirchhoffa G uzyskane podczas badania gruntu w aparacie trójosiowego ściskania. Do otrzymania tych parametrów posłużyło wykorzystanie elementów bender. Do analizy użytosztucznych sieci neuronowych uczonych na danych pozyskanych z badań.

Słowa kluczowe: dynamika, parametry gruntu, propagacja fal
References

1. Head K. H., Manual of Soil Testing, Vol. 3 Effective stress test, Wiley, New York 1998.
2. Godlewski T., Kacprzak G., Witowski M., Praktyczna ocena parametrów geotechnicznych podłoża do projektowania ścian szczelinowych posadowionych w iłach „plioceńskich” Warszawy, „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, 4/2013, 13–19.
3. Kogut J., Wyznaczanie parametrów dynamicznych podłoża gruntowego na podstawie badań doświadczalnych, „Czasopismo Techniczne”, 1-Ś/2007, 45–53.
4. Kogut J., Oszacowanie parametrów dynamicznych podłoża gruntowego, „Czasopismo Techniczne”, 2-B/2007, 55–63.
5. Kogut J., Dynamic soil profile determination with the use of a neural network, CAMES – Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 2007, (14) 2: 209–217.
6. Jovičić, V., The measurement and interpretation of small strain stiffness of soils, PhD thesis, The City University, London 1997.
7. Gryczmański M., Wprowadzenie do opisu sprężysto-plastycznych modeli gruntu, IPPT PAN, Warszawa 1995.
8. Osowski St., Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT, Warszawa 1996.
9. Masters T., Sieci neuronowe w praktyce. Programowanie w C++, WNT, Warszawa 1996.
10. Hertz J., Krogh A., Palmer R., Wstęp do obliczeń neuronowych, WNT, Warszawa 1993.
11. Demuth H., Beale M., Neural Network Toolbox, “The MathWorks”, Inc., Natick, Ma, 2000.