A flexible approach to the evaluation of the cost effectiveness of investment projects

Maria Kośmieja,

Jerzy Pasławski

Abstrakt

W artykule przedstawiono podstawowe idee elastycznego projektowania w budownictwie. Omówiono metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych. Pokazano podział tych metod ze względu na dwa najważniejsze czynniki: czas i ryzyko. Zaproponowano algorytm postępowania podczas analiz efektywności ekonomicznej przedsięwzięć realizowanych w sposób elastyczny.

Słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, elastyczność, ryzyko
References

[1] Dziworska K., Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000.
[2] Pluta W., Budżetowanie kapitałów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
[3] Ziarkowski R., Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w forłmułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych, PRACE NAUKOWE Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004.
[4] Copland T.E, Keenan P.T., How Much is Flexibility Worth?, The McKinsey Quarterly No. 2, 1998, 38–49.
[5] Dimkoff G., Avoid Major Mistakes In Capital Budgeting, Facilities Design & Mangement, February 1994.
[6] Fisher I., The Theory of Interest, Macmillan, New York 1930.
[7] Gajzler M, Kośmieja M, Pasławski J., Elastic designing the road infrastructure in example, Czasopismo Techniczne, 2-B/2014.
[8] Lumby S., Investment Appraisal and Financing Decision, Chapman&Hall, London 1991.
[9] Malinowski A., Tarapata Z., Ocena projektów gospodarczych, Defin, Warszawa 2001.
[10] Marcinek K., Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
[11] Czechowski L., Dziworska K., Gostrzowska-Drzewicka T., Górczyńska A., Ostrowska E., Projekty inwestycyjne, ODDK, Gdańsk 1999.
[12] Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M., Rachunek opłacalności inwestowania, PWN, Warszawa 1999.