Optimisation of the choice of UAV intended to control the implementation of construction projects and works using the AHP method

Dariusz Skorupka,

Artur Duchaczek,

Agnieszka Waniewska

Abstrakt

Nowe technologie, do których można zaliczyć bezzałogowe statki latające (BSL), mają potencjalnie bardzo szerokie zastosowanie. Prowadzone są badania, także przez autorów artykułu, nad możliwością wykorzystania BSL do kontroli wykonania robót budowlanych. Istotne znaczenie mają parametry techniczne zastosowanych urządzeń pomiarowych. W pracy zaprezentowano możliwość optymalnego wyboru bezzałogowych statków latających przy zastosowaniu metody AHP. Popularność tej metody wynika nie tylko ze skuteczności w rozwiązywaniu złożonych problemów decyzyjnych, ale również przejrzystości i łatwości stosowania. W analizie decyzyjnej przyjęto kryteria mające kluczowe znaczenie ze względu na nadzór robót budowlanych, który mogą wspomagać.

Słowa kluczowe: bezzałogowe statki latające, optymalizacja wielokryterialna, podejmowanie decyzji, modele decyzyjne
References

[1] Cavoukian A., Privacy and Drones: Unmanned Aerial Vehicles, Information and Privacy Commissioner of Ontario, Canada 2012.
[2] Kowalski P., Bielecki K., Zastosowanie termowizji z wykorzystaniem dronów w budownictwie, http://www.inzynierbudownictwa.pl (access: 07.03.2016).
[3] Skorupka D., Duchaczek A., Waniewska A., Kowacka M., Optimization of the choice of unmanned aerial vehicles used to monitor the implementation of selected construction projects, Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016, ICNAAM-2016) Simos T.E., Tsitouras C. (eds.), Numerical Analysis and Applied Mathematics, Rhodes, Greece, 19.09–25.09.2016.
[4] Sobolewski J., Wykorzystanie dronów do oblotu sieci elektroenergetycznych, http://www.rynek-gazu.cire.pl/pliki/2/wykorzystaniedronowdooblotusiecielektro-energetycznych.pdf (access: 07.03.2016).
[5] http://www.dji.com/product/phantom-4 (access: 07.03.2016).
[6] Audronis T., Drony. Wprowadzenie, HELION, Gliwice 2015.
[7] Saaty T.L., Some Mathematical Concepts of the Analytic Hierarchy Process, Behaviormetrika, 29, 1991, 1–9.
[8] Saaty T.L., Vargas L., Models, Methods, Concepts and Applications of the Analytic Hierarchy Process, Kluwer Academic Publishing, Boston 2001.
[9] Ostręga A., Sposoby zagospodarowania wyrobisk i terenów po eksploatacji złóż surowców węglanowych na przykładzie Krzemionek Podgórskich w Krakowie, Ph.D. thesis, Faculty of Mining and Geoengineering, AGH University of Science and Technology, Kraków 2004.
[10] Teknomo K., Analytic Hierarchy Process. Kardi Teknomo’s Homepage, http://people.revoledu.com/kari/tutorial/AHP/AHP.htm (access: 07.03.2016).
[11] Duchaczek A., Skorupka D., Evaluation of probability of bridge damage as a result of terrorist attack, Archives of Civil Engineering, 2013, 59(2), 215–227.
[12] Skorupka D., Duchaczek A., Metoda oceny ryzyka uszkodzeń obiektów komunikacyjnych w warunkach kryzysowych (Damage risk assessment method of bridge objects in conditions of crisis), [in:] Inżynieria przedsięwzięć budowlanych: rekomendowane metody i techniki, Kasprowicz T. (ed.), Warsaw University and Technology, Publishing House: Section of Engineering Projects Construction KILiW PAN: Polish Chamber of Civil Engineers, 2015, 209–228.
[13] Duchaczek A., Skorupka D., A Risk Assessment Method of Bridge Facilities Damage in the Aspect of Potential Terrorist Attacks, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 2016, 60(2), 189–198.
[14] Kapliński O., Janusz L., Three phases of multifactor modelling of construction processes, Journal of Civil Engineering and Management, 2006, 12(2), 127–134.
[15] Kasprowicz T., Cost-time scheduling of construction works execution, J. Infrastructure Planning and Management, 2000, 660 (IV–49).
[16] Połoński M., The analysis of the reliability of realization cost and investments, time-limits in Warsaw, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities Topic Civil Engineering, 2006, 9(4), #10.
[17] Sobotka A., Czarnigowska A., Analysis of supply system models for planning construction project logistics, Journal of Civil Engineering and Management, 2005, 11(1), 73–82.
[18] Plebankiewicz E., Leśniak A. Overhead costs and profit calculation by Polish contractors, Technological and Economic Development of Economy, 2013, 19.1, 141–161.