Contemporary transformation of traditional Polish health resorts against the background of changes observed in balneological centers around the world

Elżbieta Węcławowicz-Bilska,

Martin Vaščak

Abstrakt

Dynamiczny rozwój uzdrowisk jest przyczyną porównania tendencji zmian obserwowanych pod względem rozwoju i aranżacji przestrzeni w kompleksach terapeutycznych i przyległych miejscowościach. Badania wykazały różnice zarówno w programie tych kompleksów, jak i w ich formalnych rozwiązaniach. Są one wynikiem różnic cywilizacyjnych, warunków środowiska naturalnego lub stanu zamożności obywateli. Może to stanowić inspirację dla rozwoju polskich układów uzdrowiskowych. W warunkach konkurencyjnego rozwoju, wzrostu zamożności społeczeństwa oraz dbałości o zdrowie i dobrą kondycję fizyczną w pełni uzasadnione są poprawa standardów jakości przestrzeni publicznych i zwiększenie ilość terenów zielonych. 

 

The dynamic development of health resorts is cause for the comparison of the tendencies in the changes observed in terms of the development and arrangement of the space in therapeutic complexes and their adjacent localities. Studies demonstrated differences both in the programme of these complexes, as well as in their formal solutions.There are the result of civilizational differences, conditions of the natural environment or of the state of affluence of citizens. there can constitute an inspiration for the development of Polish layouts of spa, In conditions of competitive development, the increase in the wealth of society and the care for health and good physical fitness, the fully justified are improvment of standards quality of public spaces and increasing the amount of green areas.

Słowa kluczowe: uzdrowiska, zagospodarowanie  przestrzenne,   urbanistyka , health resorts, spatial development, urban planning
References

1. Dryglas D., Golba J., Determinanty funkcjonowania i rozwoju uzdrowisk w Europie. Studium przypadku Polska, PWN, Warszawa 2017.

2. Kita J.,Zapomniane polskie uzdrowiska, Księzy Młyn, Łódź 2016.

3. Le Courire de la Chaine Thermale di Soleil Compagne. Française du Thermalisme, Paris-Lille 1984, 1985, 1990, 1996.

4.Recreational use of geotermal water in Visegrád Grroup coutries, edited by M. Dej, M. Huculak, W. Jarczewski, Kraków 2013.

5. SITH „Publicationes News Actualités”, No3., Septembre 1994

6. SITH „Publicationes News Actualités”, No4, Decembre 1995.

7. Spa design, Daab Cologne, London, New York 2006,

8. Wdowiarz-Bilska M., Spa resorts in the age of knowledge based economy, Technical Transactions, 4-A/2014.

9. Węcławowicz-Bilska E., Historyczne założenia zdrojowisk w kształtowaniu współczesnych ośrodków balneologicznych w Polsce, Kraków 1990.

10. Węcławowicz-Bilska E., Uzdrowiska Polskie. Zagadnienia programowo przestrzenne, Kraków 2008,

11. Wójcikowski W., Obszary strategicznej interwencji w regionie uzdrowisk popradzkich, Strategic areas of intervention in the Poprad spa resort,Czasopismo Techniczne, 1-A/2011.

12. https://www.archiportale.com/news/2007/08

13. http://www.germandelsol.cl