The hidden treasure

Filip Suchoń

Abstrakt

The paper describes the forgotten realization of the forgotten creator – Edgar Kováts, a Polish architect of Hungarian origin, operating at the turn of the 19th and 20th centuries in Vienna, Zakopane and Lviv, the rector of the Lviv Polytechnic. The neo-baroque church in Mystków was the subject of research and inventory using a laser scanning as well as  design work carried out by the author of this paper.

Słowa kluczowe: sacred architecture, neo-baroque architecture, laser scanning
References

[1] BOROWIK A., Dzieje, architektura oraz twórcy Zakładu OO. Jezuitów w Chyrowie. Twórczość Antoniego Łuszczkiewicza oraz Edgara Kovátsa na tle epoki, Katowice 2012, 197–200.

[2] FIJAŁKOWSKA G., Projektował Stefan Witold Matejko, Kraków 2015.

[3] KORNECKI M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [In:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972.

[4] KOVÁTS E., O zasadach architektury nowoczesnej, Architekt, 1902, iss. 4, 41–46.

[5] KUMOR B., Archidiakonat sądecki. Opracowanie materiałów źródłowych do Atlasu historycznego Kościoła w Polsce, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, Lublin 1964.

[6] ŁOZA S., Słownik architektów i budowniczych Polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracujących, Warszawa 1931.

[7] SZYBISTY T., Wokół baroku. Kilka uwag o działalności Edgara Kovátsa (1849–1912) na polu architektury, In: Barok i barokizacja. Materiały sesji oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 3–4 XII 2004, BRZEZINA K., WOLAŃSKA J. (ed.), Kraków 2007, 311–324.

[8] Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego z uwzględnieniem podziału na powiaty i gminy. Stan październik 2017,www.wuoz.malopolska.pl(access: 1.10.2017).