Adaptation of coutyards into covered and glazed atriums and its impact on the level of acoustic comfort inside – case study

Bartłomiej Ziarko

Abstrakt

Coraz popularniejsze staje się w ramach rewitalizacji zabytkowych obiektów wykonanie zadaszenia nad dziedzińcem wewnętrznym i stworzenia tym samym nowego przestronnego wnętrza mogącego pełnić bogate funkcje. Podjęta w artykule ocena akustyki wnętrza została wykonana na podstawie pomiarów i symulacji czasu pogłosu w budynku Muzeum Armii Krajowej w Krakowie  

Increasingly popular, in the area of modernization or revitalization of historic buildings, is the creation of a roof that is often fully glazed over the inner courtyard, thus creating a new spacious interior capable of performing many functions. The acoustics evaluation undertaken in this article was carried out on the basis of measurements and simulation of reverberation time in The Home Army Museum building in Cracow

Słowa kluczowe: architektura, atrium, akustyka, akustyka wnętrz , architecture, acoustics, architectural acoustics, room acoustics
References

[1]     Orchowska A., Dialogue between the Inner and Outer Space of the Building, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 245, 2017, 042054, Prague 2017.

[2]     Murgul V., Reconstruction of the Courtyard Spaces of the Historical Buildings of Saint-Petersburg with Creation of Atriums, International Scientific Conference Urban Civil Engineering and Municipal Facilities, SPbUCEMF, Procedia Engineering 117, St. Petersburg 2015, 808–818.

[3]      Rychtáriková M., Chmelík V., Urbán D., Vargová A., Acoustic conditions in the atrium of Slovak philharmonic, International Symposium on “Novel Structural Skins: Improving sustainability and efficiency through new structural textile materials and designs”, Procedia Engineering 155, 2016, 464–471.

[4]     Gawryluk D., Contemporary modernizations of historical barracks complexes - chosen examples realized in Poland, TEKA Commission of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies – OL PAN, 2015, 1,

[5]     PN-EN ISO 3382-2:2009 Akustyka. Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń. Część 2: Czas pogłosu w zwyczajnych pomieszczeniach.

[6]     Sabine W.C.,Collected Papers on Acoustics, Dover Publications, 1964.

[7]     PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.

[8]     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

[9]     Kłosak A.K., Jarosz M., New acoustic requirements for auditoriums and conference rooms, and for reverberation noise protection in buildings according to PN-B 02151-4:2015-06, IZOLACJE 7/8/2016.

[10]         Urbán D., Zrneková J., Zat’ko P., Maywald C., Rychtáriková M., Acoustic comfort in atria covered by novel structural skins,International Symposium on “Novel Structural Skins: Improving sustainability and efficiency through new structural textile materials and designs”, Procedia Engineering 155, 2016, 361–368.

[11]         http://www.wikipedia.pl

[12]         http://www.wp.pl