The sacred in the landscape of the city

Katarzyna Hodor,

Albert Fekete

Abstrakt

In current times of progressing desacralisation, a retrospective view of the transformations that take place in building this phenomenon from the landscape perspective of the city appears essential. The work's main objective is the identification of the ongoing process on two scales: the micro and macro-scale and over time. The initial outline of the subject is meant to present the phenomenon within the structures of the city, the manner of its shaping and influence on the surroundings, orientation within space and strength of impact.

Sacrum w krajobrazie miasta

W obecnych czasach narastającej desakralizacji istotna wydaje się retrospekcja przemian zachodzących przy budowaniu tego zjawiska w ujęciu krajobrazowym miasta. Głównym celem będzie identyfikacja zachodzącego procesu w różnych skalach i w czasie. Wstępne zarysowanie problematyki ma na celu ukazanie zjawiska w strukturach miasta, sposobu jego kształtowania i wpływ na otoczenie, orientację w przestrzeni i siłę oddziaływania.

Słowa kluczowe: sacrum, landscape of the city, landscape sacrum, identity of the place , krajobraz miasta, sacrum krajobrazu, tożsamość miejsca
References

[1] Alexander Ch., Oshakawa S., Silverstein M., Jacobson M., Fiksdahl-King I., Angel S., A Pattern Language, New York, Oxword Uniwersity Press 1977; polskie wydanie – Język wzorów, Gdańsk 2009, 133–136.

[2] Bell S., Landscape – Pattern, perception and process, Spon., London, 1999.

[3] Böhm A., Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, PK Kraków 2006.

[4] Derdowska J., Praskie przemiany. Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi, zakłady wydawnicze NOMOS, Kraków 2006.

[5] Eliade M., Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970, 51–144.

[6] Eliade M., The Sacred and the Profane. A Harvest. Book Harcourt, Brace & World, Inc. New York 1956.

[7] Eysymontt R., Kod genetyczny miasta, średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Śląska na tle urbanistyki europejskiej, wyd. VIA NOVA, Wrocław 2009.

[8] Fekete A., Van Den Toorn M., Sacred eye-catchers, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury o. PAN w Krakowie Tom XLV, 2017.

[9] Geghl J., Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, RAM, Kraków 2009.

[10] Hodor K., Reformaci Prowincji Małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych, [manuscript].

[11] Hodor K., Ogrody klasztorne i ich rola w kształtowaniu tkanki urbanistycznej miasta Krakowa, „Czasopismo Techniczne” 6-A/2012, 57–64.

[12] Hodor K., Łakomy K., Sacrum krajobrazowe, estetyzacja przestrzeni miejskiej, „Przestrzeń i Forma”, 26/2016, 201–212.

[13] Hodor K., Założenia cmentarne w krajobrazach Krakowa, „Czasopismo Techniczne” 7-A/2012, 279–286.

[14] Kubicki P., Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamość, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.

[15] Mandurowicz M., Sfera sacrum w przestrzeni miejskiej Warszawy, Wydaw. Akademickie Dialog, Warszawa 2002.

[16] Malinowska-Petelez B., Sacrum in civitas: wybrane zagadnienia, wyd. PK, Kraków, 2018.

[17] Norberg-Schulz Ch., Znaczenie w architekturze Zachodu, Murator, Warszawa, 1999.

[18] Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, PW, Warszawa, 2001.

[19] Purchla J., Kraków w Europie Środka, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2016.

[20] Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa, 1998.

[21] Wallis, Socjologia przestrzeni, Niezależna Ofic. Wyd., Warszawa 1990.

[22] Wierciński A., Magia i religia. Szkice z antropologii religii, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2010.

[23] http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sacred (access: 20.07.2018).

[24] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/hierofania;3911617.html cf. (access: 20.07.2018).

[25] https://www.zck-krakow.pl/ (access: 20.07.2018).