On the European Cultural Heritage Route of Residence of the Radziwiłłs – Castle in Ołyka, Volhynia

Barbara Zin

Abstrakt

The European cultural heritage route of residences once belonging to the Radziwiłł family, located in the territories today belonging to Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine, and Poland, is demarcated by ca. fifty sites exhibiting high artistic and historical values. The ongoing research contributes to determining the value of the preserved historical sites, as well as assessing the risk they face. Development of a protection method at the level of the structure of the building, but also increasing the social and ethnic integration, will contribute to the creation of collective memory and identity of Europeans. The castle in Ołyka [Ukrainian: Olyka], one of the three centres of the Radziwiłł family fee tail, is one of the most distinguished examples of residential architecture in Volhynia. It has not been scientifically documented to date, which could constitute a foundation for the development of the building restoration project. Preserved to our time in a very bad technical condition, it awaits protection of its architectural heritage.

Keywords: residential architecture, heritage protection, cultural trail, Ołyka

Streszczenie
Europejski szlak dziedzictwa kulturowego rezydencji należących do rodu Radziwiłłów na obszarach obecnej Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski wyznacza około pięćdziesięciu obiektów architektonicznych o wysokich walorach artystycznych i historycznych. Prowadzone badania przyczyniają się do określenia wartości zachowanych, jak również stanu zagrożenia cennych zabytków. Wypracowanie metod ochrony na poziomie struktury dzieła, ale też zwiększających integralność społeczną i narodowościową, posłuży tworzeniu zbiorowej pamięci i tożsamości Europejczyków. Zamek w Ołyce, jeden z trzech ośrodków ordynacji radziwiłłowskiej, zaliczany jest do najwybitniejszych dzieł architektury rezydencjonalnej na Wołyniu. Do dziś nie doczekał się dokumentacji naukowej, będącej podstawą do opracowania projektu restauracji obiektu. Zachowany do naszych czasów w bardzo złym stanie technicznym,oczekuje na ochronę architektonicznego dziedzictwa.

Słowa kluczowe: architektura rezydencjonalna, ochrona dziedzictwa, szlak kulturowy, Ołyka
References

[1] AGAD, AR, Section V, file 43, No. 35, letter of the architect A. Castelli to M.K. Radziwiłł, dated in Żółkiew 5 June 1746.

[2] Aftanazy R., Materiały do Dziejów rezydencji, ed. A. Baranowski, T.V, Polish Academy of Sciences, Institute of Arts, Warszawa 1988.

[3] Aleksandrowicz W., collected and prepared for print, Inwentari olickowo zamku XVII–XVIII stoliti, Department of Ukrainian Studies, University of Warsaw, Warszawa 2007.

[4] Dymnicka-Wołoszyńska H., Radziwiłł Michał Kazimierz zwany „Rybeńko” (1702–1762), Polski Słownik Biograficzny, vol. XXX, Wrocław 1987.

[5] Jaroszewski T., Od klasycyzmu do nowoczesności: o architekturze polskiej XVII, XIX i XX wieku, PWN, Warszawa 1996.

[6] Kowalczyk J., Rezydencje późnobarokowe na Wołyniu, Warszawa 1997.

[7] Mackiewicz St., Dom Radziwiłłów, Czytelnik, Warszawa 1999.

[8] Tomkowicz St., Ołyka, Works of the Commission of the History of Arts, Vol. III, Report of the Commission to History of Arts Studies in Poland, Vol. XII, Cracow 1923.

[9] Act on Monument Protection and Preservation of 23 July 2003, Official Journal No. 162, item 1568, as amended.

[10] Zin B., European cultural route of residences of the Radziwiłł family – heritage protection and preservations, [in:] 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM, Vol. 5, Urban planning, architecture & design, Albena 2018.