The influence of the demolition process on the environmental impact of reinforced concrete structures based on recycled aggregate

Magdalena Gicala,

Anna Halicka

Abstrakt

The article presents an analysis of the influence of the demolition process on the environmental impact of a reinforced concrete structure, based on recycled concrete aggregate (RCA). Two aggregate production scenarios, varied in terms of the scope, were adopted and the contribution of RCA to the total environmental impact as well as the influence of demolition on the environmental performance of RCA were determined. The NONROAD model was used in the research as a tool for calculating the emissions generated by the equipment used for the processing of construction debris. Environmental impacts were assessed on the basis of the Ecopoint value. Despite the large quantity of aggregate in the concrete mixture, it did not constitute a significant environmental impact. However, demolition was the dominant process in the production of recycled concrete aggregate and it is reasonable to consider this process in an environmental analysis.

Keywords: environmental impact, recycled concrete aggregate (RCA), demolition, reinforced concrete structures

Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę wpływu procesu rozbiórki na oddziaływania środowiskowe konstrukcji żelbetowej, do wykonania której zastosowano kruszywo z recyklingu betonu. Przyjęto dwa scenariusze produkcji kruszywa zróżnicowane pod względem zakresu i ustalono udział kruszywa w oddziaływaniach całkowitych konstrukcji oraz wpływ rozbiórki na efektywność środowiskową kruszywa. W badaniach wykorzystano model NONROAD jako narzędzie umożliwiające ustalenie emisji generowanych przez sprzęt służący do pozyskania i przetwarzania gruzu budowlanego. Oddziaływania środowiskowe oceniono na podstawie wartości wskaźnika Ecopoint. Pomimo przeważającej w stosunku do pozostałych składników ilości kruszywa w mieszance betonowej nie generuje ono istotnych oddziaływań środowiskowych. Sama rozbiórka jest natomiast procesem dominującym w produkcji kruszywa i zasadne jest uwzględnianie jej w analizie środowiskowej.

Słowa kluczowe: oddziaływania środowiskowe, kruszywo recyklingowe, rozbiórka, konstrukcje żelbetowe, environmental impact, recycled concrete aggregate (RCA), demolition, reinforced concrete structures
References

[1] ACI Committee Aggregates for Concrete, ACI Education Bulletin E1-07, 2007.

[2] Building Research Establishment (BRE), [online] http://www.bre.co.uk (access: 02.2019).

[3] Castellani V., Benini L., Sala S., Pant R., A distance-to-target weighting method for Europe 2020, The International Journal of Life Cycle Assessment 21/2016, 1159–1169.

[4] EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures, Part 1–1: General rules and rules for buildings, 2004.

[5] EN 15643-2 Sustainability of construction works – assessment of buildings, part 2: framework for the assessment of the environmental performance, 2011.

[6] EPA Exhaust and crankcase emission factors for nonroad engine modeling – Compression-ignition, 2010.

[7] EPA Nitrogen Oxides (NOx), why and how they are controlled EPA-456/F-99-006R, 1999.

[8] Estanqueiro B.A.M, Life cycle assessment of the use of recycled aggregates in the production of concrete, Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa-UTL, Lisboa 2011.

[9] Estevez B., Aguado A., Josa A., Deconstruction and Materials Reuse CIB Publication 287, Proceedings of the 11th Rinker International Conference, 2003.

[10] IIASA The Greenhouse Gas Methane (CH4): Sources and Sinks, the Impact of Population Growth, Possible Interventions. WP-92-042, 1992.

[11] Kirkinen J., Palosuo T., Holmgren K., Savolainen I., Greenhouse Impact Due to the Use of Combustible Fuels: Life Cycle Viewpoint and Relative Radiative Forcing Commitment, Environmental Management 42/2008, 458–469.

[12] Koper A., Koper W., Projektowanie betonów konstrukcyjnych na kruszywach z recyklingu, Materiały Budowlane 3/2017, 38–41.

[13] Marinković S., Radonjanin V., Malešev M., Ignjatović I., Comparative environmental assessment of natural and recycled aggregate concrete, Waste Management 30/2010, 2255–2264.

[14] Mollenhauer K., Tschoke H., Handbook of diesel engines, Springer, Berlin 2010.

[15] Nagataki S., Gokce A., Saeki T., Hisada M., Assessment of recycling process induced damage sensitivity of recycled concrete aggregates, Cement and Concrete Research 34/2004, 965–971.

[16] Okonkwo V.O., Arinze Emmanuel E., A Study of the Effect of Aggregate Proportioning On Concrete Properties, American Journal of Engineering Research 7/2018, 61–67.

[17] Sala S., Crenna E., Secchi M., Pant R., Global normalisation factors for the Environmental Footprint and Life Cycle Assessment, JRC Technical Reports, 2017.

[18] Serres N., Braymand A., Feugeas F., Environmental evaluation of concrete made from recycled concrete aggregate implementing life cycle assessment, Journal of Building Engineering 5/2016, 24–33.

[19] Silva C.M., Gonçalves G.A., Farias T.L.,