Threats of flooding of selected mining areas – repair measures

Tadeusz Majcherczyk,

Katarzyna Kryzia,

Jerzy Majchrzak

Abstrakt

Terrain surface subsidence observed in mining areas results in the flattening of riverbeds and their embankments. This leads to increasingly deep erosion and siltation of riverbeds and surface currents, which causes the emergence of permanent overflow lands. This paper presents hydro – engineering solutions applied in the areas of the mining activity of JSW S.A., which serve the purpose of repairing and eliminating mining damage in the existing infrastructure. The presented repair measures make it possible to eliminate the threat of flooding in mining areas.

Keywords: mining damage, longitudinal river profile, repair measures

Streszczenie
Występujące w obszarach górniczych osiadania terenu powodują obniżenia koryt rzek i ich obwałowań. W następstwie dochodzi do zwiększonej erozji dennej lub do zamuleń koryt rzecznych i cieków powierzchniowych, co powoduje powstawanie trwałych zalewisk. W artykule przedstawiono rozwiązania hydrotechniczne stosowane w rejonach działalności górniczej JSW S.A., które służą do naprawy oraz likwidacji szkód górniczych w istniejącej infrastrukturze. Przedmiotowe działania naprawcze pozwalają na wyeliminowanie zagrożenia podtopieniem terenu górniczego.
 

Słowa kluczowe: szkody górnicze, profil podłużny rzeki, działania naprawcze
References

[1] Popiołek E., Ochrona terenów górniczych, Wydawnictwa AGH, Kraków 2009.

[2] Żelazo J., Renaturyzacja rzek i dolin, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 4/1/2006, 11–31.

[3] Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, [online] https://planzagospodarowania.slaskie.pl/ (access: 14.02.2019).

[4] Czajkowska A., Osowska J., Wpływ prognozowanych obniżeń terenu wywołanych eksploatacją górniczą na zasięg stref zagrożenia powodziowego, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 94/2016, 137–148.

[5] Gruchlik P., Kowalski A., Metodyka identyfikacji i szacowania potencjalnych szkód ekologicznych na terenach górniczych dla potrzeb wspomagania zarządzania terenami przekształconymi antropogenicznie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 62/2012, 25–40.

[6] Majcherczyk T., Kryzia K., Majchrzak J., Mining influence in the area of the Pszczynka river and the method of riverbed restoration, Technical Transactions 4/2019, 103–114.

[7] Design documents, Likwidacja szkód górniczych w rejonie potoku Boryńskiego pomiędzy ul. Zamkową a ul. Świerklańską w Jastrzębiu – Zdroju – przebudowa istniejących rozwiązań, unpublished work.

[8] Pisarczyk S., Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego, Warszawa 2005.

[9] Design documents, Naprawa obwałowań rzeki Pszczynki z tytułu szkód górniczych w km 40+906÷42+900 w Krzyżowicach wraz z renaturyzacją jej koryta, unpublished work.