Odnawialne źródła energii – ochrona powietrza – ochrona klimatu

Grzegorz Wiśniewski,

Aneta Więcka

Abstrakt

Polish energy sector is moving away from the principles of sustainable development, and this causes serious tensions within the European Union, at least because of too slow development of renewable energy sources. Continuation of current trends may lead to ecological catastrophe. Europe and the world invest in zero-emission sources not only for ecological reasons. These sources, especially solar and wind energy subject to an inevitable decline in energy costs in the long term, and  also mitigate risks related to fuel costs escalations and reduce costs of adjustments of coal fired plants to the environmental regulations. The authors of this article indicate that the efforts should be made towards rapid development of totally emission-free renewable energy sources and gradual displacement of combustion processes in the power industry. This transition cannot be implemented without seasonal heat storages and integration (market coupling) of heat and electricity markets.

Słowa kluczowe: zero-emission sources, Polish energy sector, Renewable Energy Sources, climate protection, sea-sonal heat storages, integration of heat and electricity markets, market coupling
References

[1] Ministerstwo Energii (2018), Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040), https://www.gov.pl/documents/33372/436746/PEP2040_projekt_v12_2018-11-23.pdf/ee3374f4-10c3-5ad8-1843-f58dae119936

[2] Michałowska Knap K., Więcka A., Wiśniewski G. (2018), Odnawialne źródła energii – aspekty ekonomiczne i konkurencyjność, w: Przyjazny rozwój Polski. Ludziom – Gospodarce – Środowisku, (red.) Adamczewski T., Kassenberg A., Popkiewicz M., Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, http://energiaodnowa.pl/wp-content/uploads/2016/02/Przyjazny-rozw%C3%B3j-Polski.-Ludziom-%E2%80%93-gospodarce-%E2%80%93-%C5%9Brodowisku.-.pdf

[3] Wójcik A., Byrka K. (2016), Polacy o zmianach klimatu i polityce energetycznej. Raport z badania opinii publicznej zleconego w sierpniu 2016 roku przez WWF Polska w ramach projektu: „Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju na podstawie Odpowiedzialnej Społecznie Transformacji (WZROST)”, LIFE14 GIC/PL/000008, http://energiaodnowa.pl/wp-content/uploads/2016/10/I-fala-badania-Raport-od-Adriana-i-Katarzyny.pdf

[4] dma/ wus/ (2018), CBOS: 84 proc. Polaków dostrzega zagrożenia dla środowiska, Nauka w Polsce, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C31934%2Ccbos-84-proc-polakow-dostrzega-zagrozenia-dla-srodowiska.html

[5] Wiśniewski G., Curkowski A., Pejas B. (2017), Scenariusz średnich kosztów energii elektrycznej do roku 2050 oraz cen w taryfach za energię elektryczną dla wybranych grup odbiorców do roku 2030, "Energetyka-Społeczeństwo-Polityka" nr 2/(6), DOI 10.4467/24500704ESP.17.004.8860

[6] Instytut Energetyki Odnawialnej (2018), Elektrownia węglowa w Ostrołęce vs. fotowoltaika, https://ieo.pl/pl/aktualnosci/1303-elektrownia-weglowa-w-ostrolece-vs-fotowoltaika-instytut-energetyki-odnawialnej-przeprowadzil-analize-wplywu-wzrostu-cen-i-taryf-energii-elektrycznej-na-oplacalnosc-inwestycji-w-oze

[7] Ruszkowski P. (2018), Opinia publiczna o zagrożeniach środowiska i energetyce konwencjonalnej. Ekspertyza autorska, Warszawa, http://energetyka-collegium.pl/?smd_process_download=1&download_id=1529

[8] Wiśniewski G. (2018), Osobliwości polskiej energetyki umykają teoriom ekonomicznych noblistów. Blog „Odnawialny”, https://odnawialny.blogspot.com/2018/11/osobliwosci-polskiej-energetyki-umykaja.html

[9] Ruszkowski P. (2010), Oblicza polskiego konserwatyzmu, Wydawnictwo UKSW, Warszawa

[10] Główny Urząd Statystyczny (2018), Energia ze źródeł odnawialnych w 2017 r.,  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/energia-ze-zrodel-odnawialnych-w-2017-roku,10,1.html

[11] Parlament Europejski i Rada (2009), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex%3A32009L0028

[12] Najwyższa Izba Kontroli (2018), Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii. Informacja o wynikach kontroli, KGP.430.022.2017, Nr ewid. 171/2017/P/17/020/KGP, https://www.nik.gov.pl/plik/id,18357,vp,20955.pdf

[13] Parlament Europejski i Rada (2018), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018L2001

[14] European Commission  (2016), Commission proposes new rules for consumer centred clean energy transition, https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition

[15] European Commission (2016), COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: IMPACT ASSESSMENT. Accompanying the document. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) {COM(2016) 767 final}, {SWD(2016) 419 final}, Brussels, SWD(2016) 418 final, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_impact_assessment_part4_v4_418.pdf

[16] Jacobson M.Z. at al. (2017), 100% Clean and Renewable Wind, Water, and Sunlight All-Sector Energy Roadmaps for 139 Countries of the World, "Joule" No.1, http://dx.doi.org/10.1016/j.joule.2017.07.005

[17] Jacobson M.Z., Delucchi M.A., Cameron M.A., Mathiesen B.V. (2018), Matching demand with supply at low cost in 139 countries among 20 world regions with 100% intermittent wind, water, and sunlight (WWS) for all purposes, “Renewable Energy” Vol. 123 (C), DOI: 10.1016/j.renene.2018.02.009

[18] Urząd Regulacji Energetyki (2018), Energetyka cieplna w liczbach – 2017, https://ww.ure.gov.pl/pl/cieplo/energetyka-cieplna-w-l/7662,2017.html

[19] Minister Gospodarki (2010), Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, www.oze.utp.edu.pl/pliki/KPD_RM.pdf

[20] Parlament Europejski i Rada (2012), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE Tekst mający znaczenie dla EOG, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32012L0027

[21] [Regulski B. (2018), Nie będzie efektywności energetycznej bez efektywnego ciepłownictwa, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/nie-bedzie-efektywnosci-energetycznej-bez-efektywnego-cieplownictwa-5834.html

[22] European Union (2107), Medium Combustion Plants Regulations 2017, S.I. No. 595 of 2017, https://www.informea.org/en/legislation/european-union-medium-combustion-plants-regulations-2017-si-no-595-2017

[23] Komisja Europejska (2016), KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia {SWD(2016) 24 final}, COM(2016) 51 final, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-51-PL-F1-1.PDF

[24] Instytut Energetyki Odnawialnej (2018), Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła, https://ieo.pl/pl/aktualnosci/1282-rozwoj-oze-w-polskim-cieplownictwie-raport-przygotowany-w-ramach-projektu-sdhp2m-sloneczne-systemy-cieplownicze

[25] Parlament Europejski i Rada (2018), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0410

[26] Instytut Energetyki Odnawialnej [2018], Założenia do ustanowienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu wsparcia dla ciepłownictwa w zakresie budowy, modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych współpracujących z OZE i magazynami ciepła, Warszawa

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.