Niestabilność prawa w sektorze odnawialnych źródeł energii i jej skutki

Angelina Sarota

Abstrakt

The article presents legislative procedures concerning the renewable energy sources sector. Preparation and adoption of the act on renewable energy sources lasted 5 years, which had a negative impact on investment processes in this area. Legislative regulations have been changed many times, an example of which is the so-called the distance law, that is the Act on Wind Farm Investment. The author points out that the introduction of sudden legislative changes that unexpectedly worsen the legal and economic situation of investors, violating the stability and transparency of the legal system, may be the basis for awarding multi-million-dollar compensations.

Abstrakt

Artykuł prezentuje procedury legislacyjne dotyczące sektora odnawialnych źródeł energii. Przygotowanie i uchwalenie ustawy o odnawialnych źródłach energii trwało 5 lat, co wpływało negatywnie na procesy inwestycyjne w tym obszarze. Regulacje ustawodawcze były wielokrotnie zmieniane, czego przykładem jest tzw. ustawa odległościowa, czyli ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Autorka wskazuje, że wprowadzanie nagłych zmian legislacyjnych, które nieoczekiwanie pogarszają sytuację prawną i gospodarczą inwestorów, naruszając stabilność i przejrzystość systemu prawa, może być podstawą zasądzenia wielomilionowych odszkodowań.

References

[1] European Union (2012), Consolidated version of the Treaty on the functioning of the European Union, Official Journal of the EU, 26.10.2012, C 326/47

[2] Urząd Regulacji Energetyki (2008), Parlament Europejski zatwierdził pakiet klimatyczny, https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/2829,Parlament-Europejski-zatwierdzil-pakiet-klimatyczny    

[3] Minister Gospodarki (2010), Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWzu7L7bPgAhXosIsKHenXDDkQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ebb-eu.org%2Flegis%2FActionPlanDirective2009_28%2Fnational_renewable_energy_action_plan_poland_pl.pdf&usg=AOvVaw014Ru03l1ajvkB8ZNTxs15

[4] Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2011), Uzupełnienie do Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, http://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/1328/1/4/uzupelnienie_kpd_oze_www.pdf

[5] European Commission (2014), Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_pl

[6] PAP (2018), 32 proc. do 2030 r. To nowa dyrektywa unijna w sprawie OZE, Business Insider Polska Business Insider Polska, https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/dyrektywa-unijna-w-sprawie-oze-na-2030-r/1c1rgk5

[7] Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej (2009), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009L0028

[8] Macuk R., Maćkowiak Pandera j., Rubczyński A (2017), Polska transformacja energetyczna 2017, Forum Energii. Analizy i dialog, http://forum-energii.eu/pl/analizy/polska-transformacja-energetyczna

[9] WYKONANIE CELU OZE 2020. Analiza stanu obecnego i prognoza (2016), (red.) Schnell Ch., SOLIVAN B. Miszkurka Adwokaci i Radcy Prawni sp. p. przy współpracy z WYSOKIENAPIĘCIE.PL oraz INSTYTUTEM JAGIELLOŃSKIM

[10] Minister Gospodarki (1999), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych oraz zakresu tego obowiązku, Dz.U. z 1999 r. Nr 13, poz. 119

[11] Minister Gospodarki (2000), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku,  Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1336

[12] Minister Gospodarki (2003), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, Dz.U. Nr 104, poz. 971

[13] Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 552, art. 9a i 9e zmienianej ustawy

[14] Ustawa o odnawialnych źródłach energii – Komentarz (2016), (red. nauk.)  Baehr J., Lissoń P., Po-krzywniak J., Szambelańczyk M., Wolters Kluwer, Warszawa

[15] Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 984

[16] Derski B. (2016), Co dalej z zielonymi certyfikatami?, WysokieNapiecie.pl, https://wysokienapiecie.pl/1861-zielone-certyfikaty-cena-nadpodaz-obowiazek-2016-2020/

[17] B. Janik B. (2014), Determinanty zmienności cen zielonych certyfikatów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 67 - Narzędzia zarządzania finansami

[18] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2017, poz. 1593

[19] Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych., Dz.U. 2016, poz. 961

[20] Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018 poz. 1276

[21] Prawie 70 proc. farm wiatrowych notuje straty (2018), Teraz-srodowisko.pl, https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/prawie-70-proc-farm-wiatrowych-notuje-straty-4231.html

[22] Traktat Karty Energetycznej oraz Protokół Karty Energetycznej dotyczący efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzone w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r., Dz.U. 2003, nr 105, poz. 985

[23] Judkiewicz M. (2017), Hiszpańscy inwestorzy z branży energii słonecznej wygrali z rządem, Teraz-srodowisko.pl, https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/hiszpania-inwestorzy-oze-wygrali-3343.html

[24] Trybunał Europejski (2018), Sprawa C-284/16 Slowakische Republik vs Achmea BV, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&td=ALL&num=C-284/16

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.