Spór odnawialnych źródeł energii z atomem  

Władysław Mielczarski

Abstrakt

The article contains an analysis of the power balance and the balance of electricity from the point of view of renewable energy sources. The author indicates that renewable energy sources are not fully available, so they can not be included in the power balance. It does not matter to the power balance how much power will be installed in renewable sources. This dispute in this area is settled by the laws of physics and no faith, climate beliefs or even money will change that.
Renewable energy sources are put into the energy balance for political reasons. As a result of the priority, dispose power plants are not fully used, which results in the need to subsidize conventional power plants. Such subsidies are also applied in Poland. The "power market" being introduced is PLN 40 billion subsidies, mainly for coal-fired power plants.

Abstract
Artykuł zawiera analizę bilansu mocy oraz bilansu energii elektrycznej, z punktu widzenia odnawialnych źródeł energii. Autor wskazuje, że odnawialne źródła energii nie są w pełni dyspozycyjne, a więc nie mogą być wliczane do bilansu mocy. Nie ma znaczenia dla bilansu mocy jak dużo mocy zostanie zainstalowane w źródłach odnawialnych. Ten spór w tym obszarze jest rozstrzygnięty przez prawa fizyki i żadna wiara, przekonania klimatyczne czy nawet pieniądze tego nie zmienią.  
Odnawialne źródła energii ze względów politycznych wprowadza się do bilansu energii. Na skutekich priorytetu elektrownie dyspozycyjne nie są w pełni wykorzystane, co skutkuje koniecznością subsydiowania elektrowni konwencjonalnych. Takie subsydia stosuje się również w Polsce. Wprowadzany właśnie „rynek mocy” to 40 mld zł subsydiów, głównie dla elektrowni węglowych.

Słowa kluczowe: Odnawialne źródła energii, elektrownie konwencjonalne, bilans mocy, bilans energii elektrycznej
References

[1] Ministerstwo Energii (2018a), POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2040 ROKU (PEP2040), https://www.gov.pl/documents/33372/436746/PEP2040_projekt_v12_2018-11-23.pdf/ee3374f4-10c3-5ad8-1843-f58dae119936

[2] Ministerstwo Enegii (2018b), Polityka energetyczna Polski do 2040 r. Zapraszamy do konsultacji, https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.