Polityka energetyczna a grupy interesów

Paweł Ruszkowski

Abstrakt

The main thesis of the paper is concerned with the strategy of Law and Justice Government, oriented to the carbon based electricity production. Author pre-sents data illustrating how many different groups of interests is trying to have the impact on decisions taken in energy sector. The Government have per-suaded public opinion, that the main goal of energy policy is to defend politi-cal position of miners. But in reality the governmental policy is supporting many others stakeholders in the economy.

Słowa kluczowe: groups of interests, energy sector, hard coal sector, government, energy policy, stakeholders of the economy
References

[1]    Ministerstwo Energii (2018), Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040), https://www.gov.pl/documents/33372/436746/PEP2040_projekt_v12_2018-11-23.pdf/ee3374f4-10c3-5ad8-1843-f58dae119936

[2]    wnp.pl (JD) (2018), We wrześniu 2018 roku niskie wydobycie w polskich kopalniach, wnp.pl, https://gornictwo.wnp.pl/we-wrzesniu-2018-roku-niskie-wydobycie-w-polskich-kopalniach,333729_1_0_0.html    

[3]    Ruszkowski P. (2009), Transformacja elektroenergetyki a branżowe grupy interesów, w: Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki, (red.) Ruszkowski P., Wójtowicz A., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

[4]    Olson M. (1982), The Rise and Decline of Nations. Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities, Yale University Press New Haven–London

[5]    Colombato E., Macey J. (1997), A Public Choice View of Transition in Eastern Europe, [w:] The Economic Foundations of Property Rights, (ed.) Pejovich S., Edward Elgar Publishing, Cheltenham

[6]    Ustawa z dnia 5 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych niektó-rych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, Dz.U. 1993 nr 16 poz. 69

[7]    Popczyk J. (2010), Energetyka rozproszona jako odpowiedź na potrzeby rynku (prosumenta) i pakietu energetyczno-klimatycznego, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa

[8]    Popczyk J. (2009), Polska elektroenergetyka 2009, „Rynek Energii” nr II (IV)

[9]    Goulden M., Bedwell B., Rennick-Egglestone S., Rodden T., Spence A. (2014), Smart grids, smart users? The role of the user in demand side management, “Energy Research and Social Science” Vol. 2

[10]    ABB, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/ABB

[11]    Alstom, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/ALSTOM

[12]    General Electric, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/ General_Electric

[13]    Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478

[14]    Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016 poz. 925

[15]    Mielczarski W. (2016), Krajowy system elektroenergetyczny wobec odnawialnych źródeł energii, „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka” nr 1 (3)

[16]    Wiśniewski G. (2015), Dylematy strategiczne odnawialnych źródeł energii, „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka” nr 1

[17]    CBOS (2015), Kierunki rozwoju energetyki w Polsce. Opinie o źródłach energii i ich wykorzystaniu, Komunikat z badań nr 17/2015, oprac. Hipsz N., Warszawa

[18]    Gwiazda M. (2016), Polacy o energetyce – sprawozdanie z badań, „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka” nr 2 (4)

[19]    CBOS (2018), Polacy wobec zmian klimatu, Komunikat z badań nr 158/2018, oprac. Głowacki A., Warszawa

[20]    Gawlik L., Pepłowska M., (2017), Zależność przedsiębiorstw okołogórniczych od sytuacji w górnictwie – badania ankietowe, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN’ nr 97

[21]    WST, EPSI (2019), TDJ szykuje sprzedaż akcji Famuru, Puls Biznesu, https://www.pb.pl/tdj-szykuje-sprzedaz-akcji-famuru-950011

[22]    Oksińska B. (2018), Handel węglem już na nowych zasadach, „Rzeczpospolita” 5 listopada, https://www.rp.pl/Wegiel/311059884-Handel-weglem-juz-na-nowych-zasadach.html

[23]    Ruszkowski P. (2009), Prywatyzacja PAK – analiza społecznego pola gry, w: Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki, (red.) Ruszkowski P., Wójtowicz A., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.