Filozoficzne Problemy Edukacji

Redaktor naczelny: Tomasz Leś
Zastępcy redaktora naczelnego: Jacek Moroz, Oskar Szwabowski

"Filozoficzne Problemy Edukacji" to recenzowane czasopismo naukowe (rocznik), którego problematyka dotyczy zagadnień filozoficznych w zakresie problemów związanych z edukacją (w tym: z wychowaniem). W ten sposób wyznaczony obszar zainteresowań badawczych obejmuje takie dziedziny jak filozofia edukacji, pedagogika filozoficzna czy pedagogika ogólna. W założeniu czasopismo podejmuje studia z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych, koncentrując się w głównej mierze na kwestiach filozoficzno-teoretycznych, jednocześnie nie odrzucając zagadnień związanych z możliwością ich praktycznego zastosowania. Teksty publikowane na jego łamach mają zatem charakter interdyscyplinarny, ukazując szeroki wachlarz zagadnień i problemów związanych ze wspomnianą perspektywą.

e-ISSN 2545-0948
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 1 (2018), Filozofia edukacji wobec zagadnienia relatywizmu

Redaktor naczelny: Tomasz Leś
Opublikowano online: 26 marca 2018

Artykuły

Ilość

Relatywizm. Pojęcie, rodzaje, podstawowe problemy

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 1 (2018), s. 1–14
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/25450948FPE.18.001.8581

Czy pedagodzy przejmują się relatywizmem?  O niektórych filozoficznych konsekwencjach tezy o paradygmatyczności współczesnej pedagogiki polskiej

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 1 (2018), s. 15–30
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/25450948FPE.18.002.8582

Antyesencjalizm i panrelacjonizm jako cechy podmiotu w neopragmatyzmie Richarda Rorty’ego – implikacje edukacyjne

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 1 (2018), s. 31–40
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/25450948FPE.18.003.8583

Kontrowersje wokół moralnego statusu pedagogicznej codzienności

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 1 (2018), s. 41–53
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/25450948FPE.18.004.8584

Idee Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w pedagogice  na przykładzie poglądów Kazimierza Sośnickiego

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 1 (2018), s. 55–64
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/25450948FPE.18.005.8585

John Locke and his Educational Thought – Between Tradition and Modernity of Enlightenment

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 1 (2018), s. 65-81
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/25450948FPE.18.006.8586

Analiza ramowa rzeczywistości według Ervinga Goffmana

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 1 (2018), s. 83–106
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/25450948FPE.18.007.8587

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.