Filozoficzne Problemy Edukacji

Redaktor naczelny: Tomasz Leś
Zastępcy redaktora naczelnego: Jacek Moroz, Oskar Szwabowski

"Filozoficzne Problemy Edukacji" to recenzowane czasopismo naukowe (rocznik), którego problematyka dotyczy zagadnień filozoficznych w zakresie problemów związanych z edukacją (w tym: z wychowaniem). W ten sposób wyznaczony obszar zainteresowań badawczych obejmuje takie dziedziny jak filozofia edukacji, pedagogika filozoficzna czy pedagogika ogólna. W założeniu czasopismo podejmuje studia z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych, koncentrując się w głównej mierze na kwestiach filozoficzno-teoretycznych, jednocześnie nie odrzucając zagadnień związanych z możliwością ich praktycznego zastosowania. Teksty publikowane na jego łamach mają zatem charakter interdyscyplinarny, ukazując szeroki wachlarz zagadnień i problemów związanych ze wspomnianą perspektywą.

e-ISSN 2545-0948
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 1 (2018)

Redaktor naczelny: Tomasz Leś
Opublikowano online: 26 marca 2018

Artykuły

Ilość

Relatywizm. Pojęcie, rodzaje, podstawowe problemy

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 1 (2018),
Data publikacji online: 27 marca 2018

Czy pedagodzy przejmują się relatywizmem?  O niektórych filozoficznych konsekwencjach tezy o paradygmatyczności współczesnej pedagogiki polskiej

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 1 (2018),
Data publikacji online: 27 marca 2018

Antyesencjalizm i panrelacjonizm jako cechy podmiotu w neopragmatyzmie Richarda Rorty’ego – implikacje edukacyjne

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 1 (2018),
Data publikacji online: 27 marca 2018

Kontrowersje wokół moralnego statusu pedagogicznej codzienności

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 1 (2018),
Data publikacji online: 27 marca 2018

Idee Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w pedagogice  na przykładzie poglądów Kazimierza Sośnickiego

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 1 (2018),
Data publikacji online: 27 marca 2018

John Locke and his Educational Thought – Between Tradition and Modernity of Enlightenment

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 1 (2018),
Data publikacji online: 27 marca 2018

Analiza ramowa rzeczywistości według Ervinga Goffmana

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 1 (2018),
Data publikacji online: 27 marca 2018

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.